مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

179

دانلود:

97

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ویژگی های و مهارت های مدیریت زمان در مدراس راهنمایی شهر تهران و مقایسه آن با وضع مطلوب

نویسنده

جواهری زاده ناصر

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 28

چکیده

 در این پژوهش, بررسی ویژگی ها و مهارت های مدیریت زمان در مدیران مقطع راهنمایی نظام آموزش و پرورش و مقایسه آن با وضع مطلوب مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور, نمونه ای مرکب از 177 مدیر مدرسه راهنمایی در مناطق مختلف شهر تهران با استفاده از سه ابزار بررسی اسناد و مدارک, مصاحبه, و پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون «تی» وابسته و تجزیه و تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی است که ویژگی های مدیریت زمان که در پژوهش های دیگران مورد تایید قرار گرفته با اندک تغییر در مدیریت مدارس راهنمایی نیز مورد تایید است. همچنین بین وضع مطلوب و موجود مدیریت زمان, تفاوت معناداری وجود دارد. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی به منظور بهبود مدیریت زمان ارایه گردیده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.