مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

42

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بیوآئروسل های باکتریایی در یک شرکت دخانیات

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 28

چکیده

 مقدمه: بیو آئروسل ها ذرات هوابردی هستند که در فعالیت های شغلی و غیرشغلی تولید می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تراکم بیوآئروسل های باکتریایی در صنعت تولید دخانیات است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی - تحلیلی تراکم بیوآئروسل ها در دو سالن سیگارت سازی و بسته بندی و محیط خارجی آن با روش استاندارد 0800 سازمان NIOSH نمونه برداری و مورد سنجش قرار گرفت و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید.یافته ها: در این مطالعه بالاترین تراکم بیوآئروسل ها به مقدار 27CFU/m3 به باسیل های گرم منفی اختصاص یافت. همچنین بالاترین میانگین تراکم بیوآئروسل ها در سالن سیگارت سازی به مقدار 39±23.3 CFU/m3 بود. نتایج نشان داد اختلاف میانگین تراکم بیوآئروسل ها در سالن سیگارت سازی با سایر محیط ها از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05).نتیجه گیری: در سالن سیگارت سازی به علت انجام فرآیندهای مربوط به آماده سازی و فرآوری تنباکو میانگین تراکم بیو آئروسل ها از سایر مکان ها بالاتر بود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان تراکم آلودگی بیوآئروسل های باکتریایی در سالن های سیگارت سازی و بسته بندی از حدود مجاز راهنمای سازمان ACGIH پائین تر است و کیفیت هوای سالن های مورد بررسی در این کارخانه از نظر تراکم آلودگی بیوآئروسل های باکتریائی در شرایط مناسبی قرار دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی