مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

250

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بهداشت روانی و ارتباط آن با کیقیت زندگی در معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان گلستان

صفحات

 صفحه شروع 2 | صفحه پایان 2

چکیده

 مقدمه: سوء استفاده از موادمخدر و دارو از مشکلات بزرگ پزشکی و اجتماعی هستند. زیرا اعتیاد در زمره اختلالات روانی است. که احتیاج به کمک و مراقبت های تیم روانپزشکی و حمایت های اجتماعی و خانوادگی دارد. زیرا در در درمان های اجتماعی معتادین باید به علل روانی و خانوادگی معتادین هم توجه شود. زیرا شناخت بهتر مسایل روانی و خانوادگی موجب تسهیل در روند درمان و انتخاب شیوه درمانی مناسب می شود.هدف: این پژوهش توصیفی همبستگی با هدف بررسی وضعیت بهداشت روان و ارتباط آن با کیفیت زندگی معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد صورت گرفت.روش کار: نمونه این پژوهش 240 نفر که به روش نمونه گیری خوشه ای از بین کلیه افرادی که شرایط انجام پژوهش را داشتند. به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد بهداشت روان(MHC) و کیفیت زندگی 17 سوالی که روایی و پایایی آنها به کرات توسط پژوهشگران داخلی و خارجی مورد تایید قرار گرفته است. داده ها بعد گردآوری وارد نرم افزار آماری SPSS16 شدند. سپس توسط آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.نتایج: یافته ها نشان داد بهداشت روان واحدهای مورد پژوهش به ترتیب با میانگین و انحراف معیار7+3.15 به میزان تاحدی مطلوب که بیشترین درصد 45% بهداشت روان تاحدی مطلوب و کمترین درصد 17% بهداشت روان مطلوب داشتند. کیفیت زندگی در واحدهای پژوهش با میانگین و انحراف معیار 4/11 + 6.26 تاحدی مطلوب که بیشترین درصد 7.41% کیفیت زندگی نامطلوب و کمترین درصد 3.8% کیفیت زندگی مطلوب داشتند. که در بعد بهداشت روان بیشترین مشکل در درصد بالای اضطراب بود که 36% واحدهای پژوهش همیشه مضطرب بودند. در بعد کیفیت زندگی بیشترین مشکل 40% وقت کمی برای تفریح و سرگرمی داشتند. همچنین بین بهداشت روان و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری یافته شد .(P=0.000) یعنی با کاهش بهداشت روان کیفیت زندگی معتادین هم کاهش پیدا می کند.بحث و بررسی: نتایج این پژوهش حاکی از سطح پایین بهداشت روان و کیفیت زندگی معتادین می باشد. و از آنجایی که هدف از بازتوانی این افراد بازگشت به خانواده و جامعه می باشد. اعضای تیم درمانی می توانند با شناسایی خصوصیات رایج و صفات شخصیتی و سیستم های حمایتی و ارتقای بهداشت روان و کیفیت زندگی معتادین امر پیشگیری, درمان و نوتوانی را تسهیل نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.