مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طلوع بهداشت | سال:1388 | دوره:8 | شماره:3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر) | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:2

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

115

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانهای روستایی استان یزد از مواد مخدر

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 2

چکیده

 مقدمه: با توجه به فراوانی اعتیاد و پایین آمدن سن شروع آن و با عنایت به در دسترس بودن مواد مخدر صناعی جدید خصوصا در قشر نوجوان و جوان و اهمیت پیشگیری و اطلاع رسانی لازم برای جلوگیری از اعتیاد به این نوع مواد مخدر, ضرورت ایجاب می کند به منظور تدوین برنامه های آموزشی در ابتدا میزان آگاهی نوجوانها بررسی شود.روش بررسی: در این تحقیق توصیفی مقطعی 517 دانش آموز پسر مقطع دبیرستان در 8 دبیرستان روستایی به روش تصادفی با استفاده از لیست دبیرستانهای روستایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد انتخاب و از طریق پرسشنامه از پیش طراحی شده مورد بررسی قرار گرفتند. هدف از انجام تحقیق بررسی میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانی در روستاهای استان یزد در مودر مواد مخدر بوده است که پس از انجام نمونه گیری با استفاده از نرم افزار SPSS 13 و آزمون های کای اسکوار و آنالیز واریانس اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: در1.7 درصد از خانوارهای روستایی که حداقل 1 پسر دبیرستانی دارند حداقل یک فرد معتاد وجود دارد. 2.70 درصد دانش آموزان پسر دبیرستانی با فرد معتاد برخورد داشته اند و 5.42 درصد با فرد معتاد هم سن و سال خود آشنا بوده و 5.17 درصد مورد پیشنهاد مصرف مواد مخدر از طرف دوستان قرار گرفته اند و 9.37 درصد از آنها اظهار داشته اند که درخانواده و فامیل و یا هردوحداقل یک فرد معتاد وجود دارد. همچنین آگاهی دانش آموزان روستایی درمورد تریاک از نظر نام بردن(62%), نحوه مصرف (6.69%) و وابستگی (74%) بیشترازسایر مواد بوده است.نتیجه گیری:با توجه به فراوانی وجود فرد معتاد در خانواده ها و فراوانی برخورد دانش آموزان پسر دبیرستانی با فرد معتاد, باید اذعان داشت که خطر اعتیاد جدی بوده و لازم است با شناسایی افراد در معرض خطر و آموزش به آنها خطر اعتیاد را کاهش داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID