مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

363

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی شیوع آلودگی به ویروس HBV, HCV و عوامل مرتبط در معتادان زندانی شهرستان گرگان

صفحات

 صفحه شروع 70 | صفحه پایان 70

کلیدواژه

HCVQ3
HBVQ3

چکیده

 مقدمه و هدف: عدم شناسایی و کنترل عفونت HCV و HBV در زندانها و با توجه به این موضوع که اکثیر زندانیان سرانجام پس از طی دوران محکومیت خود به آغوش جامعه باز می گردند می تواند زندانها را به عنوان مخزنی برای گسترش عفونت در جامعه مطرح سازد هدف از این مطالعه بررسی شیوع آلودگی به HCV و HBV در زندانیان معتاد شهرستان گرگان و عوامل مرتبط با آن بوده است.روش کار: جهت بررسی شیوع عفونت HCV و HBV در زندانیان معتاد شهرستان گرگان مطالعه توصیفی - تحلیلی در مقطع زمانی یکساله از اول اسفندماه 1381 تا آخر بهمن ماه 1382 طراحی گردید پس از گرفتن نمونه خون از افراد مورد بررسی و تکمیل پرسشنامه مربوط به اطلاعات فردی داده ها کدبندی شده و با نرم افزار آماری SPSS-12 وارد رایانه شد آزمونهای آماری کای دو و تست دقیق فیشر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها: از 121 زندانی معتاد مورد بررسی, 5 نفر (%4.1) از نظر HBs-Ab و 28 نفر (%23.1) از نظر HCV-Ab مثبت بودند اکثریت این افراد در محدوده سنی 35-25 سال قرار داشتند بین جنس, تاهل, سطح تحصیلات, نژاد, درآمد ماهیانه و محل سکونت با آلودگی به عفونت HBV رابطه معنادار آماری دیده شد تزریق داروی مخدر خالکولی و استفاده از تیغ مشترک شایعترین راههای انتقال آلودگی HBV در این افراد بود نژاد فارس و متاهل بودن رابطه معناداری با آلودگی به عفونت به HCV داشت داشتن سابقه جراحی و استفاده از سرنگ و تیغ مشترک داشتن تماس جنسی مشکوک با غیرهمجنس با آلودگی HCV رابطه معناداری نشان داد اما سایر متغیرهای فردی ارتباط معناداری با این آلودگی نداشتند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن شیوع عفونت HCV و HBV در زندانیان معتاد مورد بررسی و اهمیت ویژه ای که زندانیان در انتقال عفونت به افراد خانواده خود و در نتیجه به اجتماع دارند انجام غربالگری های منظم و آموزش بهتر در زندانها توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خدابخشی، بهناز، بشارت، سیما، و جباری، علی. (1385). بررسی شیوع آلودگی به ویروس HBV, HCV و عوامل مرتبط در معتادان زندانی شهرستان گرگان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی))، 70-70. SID. https://sid.ir/paper/461006/fa

  Vancouver: کپی

  خدابخشی بهناز، بشارت سیما، جباری علی. بررسی شیوع آلودگی به ویروس HBV, HCV و عوامل مرتبط در معتادان زندانی شهرستان گرگان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1385؛13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)):70-70. Available from: https://sid.ir/paper/461006/fa

  IEEE: کپی

  بهناز خدابخشی، سیما بشارت، و علی جباری، “بررسی شیوع آلودگی به ویروس HBV, HCV و عوامل مرتبط در معتادان زندانی شهرستان گرگان،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 13، no. 2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)، pp. 70–70، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/461006/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری