video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

140

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تاثیر آموزش به روشهای سخنرانی، دفترچه آموزشی و توام بر میزان آگاهی دختران دبیرستانی از بیماری ایدز در شهر گرگان سال 1382

صفحات

 صفحه شروع 66 | صفحه پایان 66

چکیده

 روش اجرا: این پژوهش به صورت نیمه تجربی چهار گروهی انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانی منطقه یک شهر گرگان بود. چهار دبیرستان و در هر دبیرستان یک کلاس سوم پیش دانشگاهی به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که طبق برنامه از قبل تعیین شده در دو مرحله میزان آگاهی مورد سنجش قرار گرفت. مرحله اول قبل از مداخله و مرحله دوم دو هفته بعد از مداخله و در گروه اول (شاهد) مداخله ای صورت گرفت.مداخله در گروه دوم ارایه دفترچه آموزشی (جزوه خودآموز) به دانش آموزان بود. مداخله در گروه سوم آموزش به روش سخنرانی به مدت دو ساعت در رابطه با بیماری ایدز و روشهای پیشگیری (مفاهیم دفترچه آموزشی) بود. مداخله در گروه چهارم سخنرانی به مدت دو ساعت و همچنین دادن دفترچه آموزشی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آماری تی زوج و تست توکی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که در هر چهار گروه میزان آگاهی قبل از آموزش از توزیع نرمال تبعیت می کند و میزان آگاهی در قبل و بعد از آموزش در گروه اول (شاهد) تفاوت معنی داری نداشته است.(P³0.05)  در گروه دوم (دفترچه آموزشی) بین میزان آگاهی قبل و بعد دانش آموزان اختلاف معنی داری وجود نداشت. (P³0.05) در گروه سوم (روش سخنرانی) بین میزان آگاهی قبل و بعد دانش آموزان اختلاف معنی داری وجود داشت. (P£0.001) و در گروه چهارم بین میزان آگاهی قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری وجود داشت. (P£0.001) با آ‍زمون آماری تست توکی بین گروه اول و دوم (یعنی بین گروه شاهد و روش ارایه دفترچه آموزشی) اختلاف معنی داری نداشت. (P<0.098) بین گروه اول و سوم (یعنی بین گروه شاهد و روش سخنرانی) اختلاف معنی داری وجود داشت.(p<0.05)  بین گروه شاهد و گروه چهارم (دفترچه آموزشی و سخنرانی) هم تفاوت معنی داری وجود داشت (p<0.001) بین گروه دوم و سوم (گروه روش ارایه دفترچه آموزشی و روش سخنرانی) اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.47) بین گروه سوم و چهارم (سخنرانی و سخنرانی و دفترچه آموزشی) نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش فوق روش توام سخنرانی و استفاده از دفترچه آموزشی از بهترین روشها در افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به بیماری ایدز می باشد, هر چند که روشهای استفاده از سخنرانی به تنهایی نیز باعث افزایش آگاهی می شود. در تحقیق ما استفاده از دفترچه آموزشی به تنهایی زیاد موثر نبوده است. این نتایج ممکن است به علت عدم مطالعه دفترچه آموزشی توسط دانش آموزان نیز باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.