مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

218

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی سرواپیدمیولوژی HIV+ در زندانیان مرتبط با مواد مخدر در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در سال 83-1382

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 57

چکیده

 مقدمه و هدف: شواهد حاکی از این است که زندانیان بخصوص معتادان زندانی به سبب انجام رفتارهای پرخطر به مقدار زیادی در معرض ابتلا با بیماریهای عفونی منتقل شونده از راه خون مثل ایدز قرار دارند. با توجه به محدودیت اطلاعات در این زمینه, این مطالعه با هدف تعیین سرواپیدمیولوژی HIV+ در زندانهای نواحی مرکزی ایران طراحی و اجرا گردید.روش کار: در یک مطالعه مقطعی, به روش تصادفی آسان تعداد 1484 نفر از بین زندانیانی که در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده بودند شامل معتادین و قاچاقچیان مواد مخدر در چهار زندان اصفهان, شهرکرد, خرم آباد و بروجرد در سال 83-1382 مطالعه شدند از افراد پس از اخذ خصوصیاد دموگرافیک, آزمایش Ab - HIV به روش الیزا به عمل آمد تست وسترن بلات جهت اطمینان در مورد افراد HIV+ انجام شد شیوع موارد HIV+ با استفاده از روشهای آمار توصیفی و ارتباط فاکتورهای دموگرافیک با این بیماری با استفاده از آزمونهای کای دو و رگرسیون لجستیک آنالیز شده P<0.05 معنی دار تلقی گردید.یافته ها: نتایج این مطالعه حاکی از شیوع HIV+ %4.6 است که بیشترین آلودگی به HIV در بروجرد است شیوع آلودگی به ویروس فوق در بین افراد مجرد بطور معنی داری بیشتر از افراد متاهل می باشد (P=0.001) این بیماری در افراد زیر 30 سال بطور معنی داری بیشتر از دیگر گروههای سنی است (P<0.000).بحث و نتیجه گیری: در کل نتایج این مطالعه حکایت از بالابودن آلودگی به HIV در زندانیان مرتبط با مواد مخدر در قسمت مرکزی ایران داشت که لزوم انجام آزمایشات در زندانها بطور روتین در جهت آگاهی بیماران و دست اندرکاران و در نتیجه اقدامات درمانی و پیشگیری از اشاعه این بیماری از طریق آموزش و مراقبت پیشنهاد می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID