مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

193

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات

عنوان

مقایسه عادت های غذایی در زنان و مردان سالمند شهر اهواز

صفحات

 صفحه شروع 28 | صفحه پایان 28

چکیده

 مقدمه و هدف: در عصر حاضر مطالعه سبک زندگی خصوصا رفتارهای تغذیه ای مرتبط با سلامتی و بیماری از تحقیقات متداول و معمول اپیدمیولوژیکی در بسیاری از کشورها است از آنجا که ترویج رفتارهای تغذیه ای بهداشتی میتواند تاثیر به سزایی در پیشگیری از بیماری ها داشته باشد, مطالعه حاضر به بررسی عادت های غذایی و مقایسه ان در زنان و مردان سالمند شهر اهواز می پردازد تا با شناخت نوع و میزان عوامل خطرساز در رفتارهای تغذیه ای و مقایسه آن در جنسیت رهنمودهای موثری به برنامه ریزان خدمات بهداشت و گروه هدف ارایه نماید.روش کار: با استفاده از معیارهای استفاده شده در مطالعه شیوه زندگی آکسفورد و مطالعه بررسی سلامت و شیوه زندگی نیوکاسل در یک مطالعه توصیفی سوالاتی درباره عادت های غذایی از 670 سالمند بالای 65 سال ساکن در شهر اهواز که با شانس یکسان در مطالعه وارد شده بودند پرسیده شد تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه بوده است جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته ها: به طور کلی 45.6 درصد از سالمندان در گروه دارای عادات غذایی کمتر سالم بودند 100 درصد خانم های سالمند و 94 درصد مردان به طور معمول همیشه در منزل غذا می خورند. 30.4 درصد آنان طی سال گذشته (سال قبل از مطالعه) رژیم غذایی خود ره به علت توصیه های پزشکی تغییر داده بودند. 55.5 درصد از سالمندان مرد و 53 درصد خانم های سالمند دارای عادات غذایی سالم بوده که اختلاف معنی داری را در دو گروه جنسی نشان نمی دهد ولی رابطه عادات غذایی ناسالم و کمتر سالم با گروه سنی و وضعیت اقتصادی کاملا معنی داری می باشد (P<0.05).بحث و نتیجه گیری: عادت های غذایی ناسالم یا کمتر سالم که در نیمی از جمعیت مورد مطالعه مشاهده شد نقش مهمی در وضعیت سلامت جامعه به خصوص سالمندان که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند را دارا می باشد. با توجه به این که بیش از نیمی از خانم های سالمند وجود یک بیماری مزمن را در خود گزارش نموده بودند (دیابت, فشار خون, بیماری قلب) و 30 درصد گروه هدف رژیم غذایی خود را به دلیل توصیه های پزشکی تغییر داده بودند, برنامه ریزی برای آموزش سالمندان در جهت داشتن الگوی تغذیه ای بهداشتی برای جلوگیری از بیماریهای مزمن توصیه می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.