Start: 2/7/2023 12:52:09 PMEnd: 2/7/2023 12:52:09 PM >> 634

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

80

دانلود:

38

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی میزان حلالیت یون های فلزی گرد و غبار سیمان در آلوئول های ریه به روش برون تنی

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 117

چکیده

 زمینه و هدف: مواجهه تنفسی با گرد و غبار سیمان محتوی مقادیری از ترکیبات فلزی سنگین, می تواند اثرات موضعی و عمومی زیادی را به همراه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان تماس ریوی کارگران کارخانه سیمان با یون های فلزی کادمیوم, کبالت, کروم و نیکل انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی, نمونه برداری محیطی از بارگیرخانه کارخانه سیمان کرمان برای پایش مقادیر یون های فلزی مورد نظر در هوا و سیال ساخته شده مشابه شرایط ریه انجام گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS(ویرایش 11.5) و آزمون تی در سطح معنی داری P<0.050 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: مقایسه میانگین تراکم فلزات مورد مطالعه با حداکثر آستانه مجاز نشان داد که میانگین تراکم همه فلزات کمتر از حد آستانه مجاز می باشد (P<0.05). بیشترین غلظت یون فلزی در هوا برای کروم با تراکم 1.75mg/m3 و کمترین برای کادمیوم با تراکم 0.01mm/m3 بود. میزان یون های فلزی کادمیوم, کبالت, کروم و نیکل در ذرات معلق هوای محیط بارگیرخانه به ترتیب 0.74±0.41, 9.31±3.38, 81.96±53.35 و 32.5±27.83 و مقادیر فلزات استخراج شده با سیال شبیه سازی شده آلوئولی در شرایط برون تنی به ترتیب 0.006±0.002, 0.02±0.009, 0.53±0.12 و 0.14±0.03 میکروگرم بر گرم گرد و غبار هوا بود. بر اساس آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن, رابطه میان تراکم یون های فلزی در هوا و سیال شبیه سازی شده, معنی دار نبود (P>0.05).نتیجه گیری: هرچند رابطه معنی داری میان مقادیر یون فلزی به دست آمده از هوا و سیال شبیه سازی شده وجود نداشت اما به علت بالا بودن درصد حلالیت کادمیوم تحت شرایط آلوئولی, ضرورت پیگیری این مواجهات الزامی به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی