مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) | سال:1387 | دوره:8 | شماره:4 (پیاپی 30) | صفحه شروع:404 | صفحه پایان:412

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

406

دانلود:

159

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین عوامل اختلالهای هیجانی موثر بر نارساخوانی دانش آموزان مقطع ابتدایی

نویسنده

باعزت فرشته

صفحات

 صفحه شروع 404 | صفحه پایان 412

چکیده

 هدف پژوهش حاضر, به منظور تعیین عوامل اختلالهای هیجانی موثر در نارساخوانی دانش آموزان مقطع ابتدایی صورت گرفته است. روش: به منظور انجام این پژوهش, ابتدا تعداد 105 نفر از دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی از میان جامعه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران در پایه های سوم, چهارم و پنجم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آنها تعداد 70 دانش آموز نارساخوان پس از اجرای آزمونهای تشخیصی (از جمله آزمون هوشی وکسلر کودکان, آزمون اختلال خواندن, نصفت و همکاران, 1380) به صورت هدفمند برگزیده شدند. همچنین برای ارزیابی اختلالهای هیجانی همراه در دانش آموزان نارساخوان از پرسشنامه رفتاری راتر استفاده شد. اعتبار و رو ایی این آزمون را مهریار (1373) با به کاربردن روش دو نیمه کردن و باز آزمایی, 0.85 گزارش کرده است. در این پژوهش به منظور تعیین اینکه تمام متغیرهای پیش بین تا چه اندازه قدرت پیش بینی متغیر ملاک را دارند, از روش تحلیل رگرسیون پس رونده استفاده شده است. در این تحقیق سرعت, دقت و درک خواندن به صورت متغیر ملاک و متغیرهای اضطراب - افسردگی, بیش فعالی - پرخاشگری, نارسایی توجه, ناسازگاری اجتماعی, رفتار ضد اجتماعی به مثابه متغیرهای پیش بین وارد مدل رگرسیون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که از بین مولفه های اختلالهای هیجانی, متغیر های اضطراب - افسردگی, بیش فعالی, پرخاشگری و نارسایی توجه در پیش بینی نارساخوانی و مولفه های آن (سرعت, دقت و درک خواندن) نقش تعیین کننده ای داشته اند. نتیجه گیری: بر مبنای نتایج این پژوهش می توان به متخصصان اختلالهای ویژه یادگیری پیشنهاد کرد که اقدام به تدوین و اجرای برنامه های درمانی ترکیبی برای دانش آموزان نارساخوان همراه با اختلالهای هیجانی کنند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID