video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر تغییر پاسخها در آ‍زمون تستی چهار گزینه ای بر نمرات دانشجویان

نویسندگان

کریمی موثقی حسین

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 74

چکیده

 مقدمه و هدف: آزمون چند گزینه ای (تستی) متداول ترین آزمون عینی است که هم در سنجش تواناییهای مختلف و هم در سنجش یادگیری در زمینه های مختلف و هم در سنجش یادگیری در زمینه های گوناگون تحصیلی مورد استفاده واقع می شود و بر اساس نتایج حاصله در مورد ارتقا دانشجویان, تشخیص مشکلات یادگیرندگان و رفع نواقص یادگیری و آموزشی, راهنمایی و مشاوره دانشجویان, برنامه ریزی درسی و ... اتخاذ می شود. لذا تعیین عوامل موثر بر نتایج این آزمون از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این عوامل مهم تغییر پاسخ اول توسط دانشجویان می باشد. جمله پاسخهای خود را تغییر ندهید, کرارا در آ‍زمون های تستی به دانشجویان گوشزد می شود دلیل برای باقیماندن روی انتخاب اول مربوط به این موضوع است که عقیده اول دقیق تر از پاسخهای بعدی است. به نظر می رسد افسانه مربوط به زیان بار بودن تغییر پاسخها بطور شفاهی و از طریق دستورالعمل روی دفترچه آزمون ها به ارث رسیده است. هر چند که خیلی از دانش آموزان پاسخهای خود را تغییر می دهند ولی عموما معتقد هستند که این کار باعث کاهش نمره آنها می شود تغییر پاسخهای اخیرا با روشهای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته ولی پژوهشگر در مطالعات کتابخانه ای پژوهشی که مستقیما در مورد بررسی تاثیر تغییر پاسخ بر روی نتایج آزمون در ایران انجام شده باشد نیافتاده است. لذا می توان گفت احتمالا این اولین بررسی در این مورد است. هدف کلی در این پژوهش تعیین تاثیر پاسخ اول در آ‍زمونهای چهار گزینه ای بر نمرات دانشجویان بوده و اهداف اختصاصی شامل تعیین تعداد دانشجویانی که حداقل یک بار پاسخ خود را تغییر داده اند و تعیین تعداد پاسخهای تغییر یافته از صحیح به غلط, غلط به صحیح, غلط به غلط و تعیین تعداد دانشجویان برنده, بازنده و مساوی و همچنین تعیین رابطه بین نمرات دانشجویان و میزان تغییر پاسخها رابطه ای وجود ندارد.روش اجرا: این مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه در سال تحصیلی 80-79 و 81-80 انجام شد. نمونه های مورد پژوهش شامل دانشجویان مامایی شرکت کننده در امتحان جامع بودند به 120 سوال چهار گزینه ای پاسخ دهند. در واقع پاسخهای دانشجویان به 3840 سوال بررسی شد.نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که همه دانشجویان حداقل یک مورد تغییر پاسخ داشته اند و تعداد پاسخهای تغییر یافته توسط هر دانشجو حداقل یک مورد و حداکثر 12 مورد بود. کل پاسخهای تغییر یافته 154 مورد و بقیه تغییرات به شرح ذیل بود: تعداد پاسخهای تغییر یافته از صحیح به غلط 32 مورد, تعداد پاسخهای تغییر یافته از غلط به صحیح 96 مورد, تعداد پاسخهای تغییر یافته از غلط به غلط 32 مورد. بطور کلی نتایج این مطالعه نشان می دهد که تغییر پاسخ در مجموع به نفع دانشجویان بوده است.بحث: اکثر دانشجویان علیرغم هشدارهای که به آنها داده می شود پاسخهای خود را تغییر می دهند و یافته های این مطالعه نشان داد که دانشجویان با احتمال بیشتر پاسخهای غلط را به صحیح تغییر می دهند. این نکته قابل توجه است که دانشجویان ممکن است قبل از اینکه روی پاسخنامه علامت بزنند تغییر پاسخ داشته باشند که کشف آنها مشکل است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.