مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی | سال:1382 | دوره:3 | شماره:(ویژه نامه 10) | صفحه شروع:51 | صفحه پایان:52

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

132

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری ترم های اول و آخر پرستاران بالینی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 52

چکیده

 مقدمه و هدف: صاحبنظران پرستاری معتقدند توانایی تفکر انتقادی پرستاران نقش بسیار مهمی را در ارایه مراقبتهای خاص به هر بیمار, حل مشکلات و اتخاذ تصمیمات پیچیده ایفا می نماید. در واقع برای اینکه پرستاران و دانشجویان این رشته افرادی ماهر و کارآمد باشند برخورداری از توانایی تفکر انتقادی بسیار ضروری است. از این جهت تفکر انتقادی توانایی است که باید به دانشجوی پرستاری آموخته شود و در طی کسب تجارب آموزشی و حرفه ای رشد و توسعه پیدا کند. تاکنون پژوهشگران در تحقیقات متعدد از جمله واگان (1997) و ام سی کارلی (1999) در ایالت متحده و ررفی (2000) در ایران توانایی تفکر انتقادی را به عنوان یک پیامد آموزشی مطلوب مورد ارزشیابی قرار داده اند.اما با این حال تحقیقات معدودی وجود دارد که توانایی تفکر انتقادی پرستاران را مدنظر قرار داده و آن را با توانایی تفکر انتقادی دانشجویان مورد مقایسه قرار داده باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین و مقایسه توانایی تفکر انتقادی دانشجویان پرسترای ترم اول و آخر دانشکده های پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی منتخب وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران تهران و شهید بهشتی در سال 1382 می باشد.روش اجرا: این مطالعه به روش توصیفی مقایسه ای انجام گردید و حجم نمونه مشتمل بر 172 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند. معیارهای حذف نمونه در دانشجویان عبارت بودند از: اشتغال دانشجو به کار پرستاری, انتقالی با میهمان بودن دانشجو, دارا بودن مدرک دانشگاهی دیگر علاوه بر کارشناسی پرستاری و اشتغال پرستار به تحصیلات تکمیلی, برخوردار بودن از سابقه بهیاری و سابقه شرکت در کارگاه آموزشی تفکر انتقادی بود. روش گردآوری اطلاعات, خود گزارش دهی توسط دانشجویان و پرستاران با تکمیل پرسشنامه بود. پرسشنامه مشتمل بر دو بخش فرم مشخصات دموگرافیک و آزمون چند گزینه ای تفکر انتقادی و اتسون و گلیزر (فرم ب) بود که توسط پژوهشگر ترجمه و با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور تعدیل شده بود. پس از جمع آوری اطلاعات داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد اکثریت دانشجویان ترم اول (93 درصد), ترم آخر (94 درصد) و پرستاران بالینی (98.3 درصد) نمره کل کمتر از 54 را که نشانگر توانایی تفکر انتقادی ضعیف می باشد, همچنین بین میانگین نمره کل توانایی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری ترم اول و ترم آخر تفاوت معنی داری وجود نداشته اما میانگین نمره کل توانایی تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری ترم اول و ترم آخر به طور معنی داری بالاتر میانگین نمره کل توانایی تفکر انتقادی پرستاران بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID