Start: 2/7/2023 3:16:15 AMEnd: 2/7/2023 3:16:15 AM >> 604

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تمرین فردی و گروهی مهارتهای پرستاری بر عملکرد دانشجویان در آزمایشگاه و بالین

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 31

چکیده

 مقدمه و هدف: در آموزش مهارتهای پرستاری این بحث مطرح می باشد که دانشجویان کی, کجا, چگونه, چقدر باید یاد بگیرند. لیدمن (lidman) منافع زیادی را در تمرینات آزمایشگاهی بیان نمود و مطرح نمود که این تجارب کمک به آموزش بالین نمود و از رسمیت خاصی در برنامه آموزش پرستاری برخوردار است. محققین دیگر نیز جهت کاهش فاصله بین تئوری و عملی تمرین در آزمایشگاه را پیشنهاد می نمایند. دانشجویان در آموزش مهارتهای روانی, حرکتی در آزمایشگاه و تمرین در محیط بدون تنش می توانند آمادگی مراقبت از بیمار را پیدا کنند, لذا مطالعه حاضر به منظور تاثیر تمرین فردی و گروهی بر عملکرد دانشجویان انجام شده است.روش اجرا: مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده و در آزمایشگاه مهارتهای پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی اصفهان و بخش های داخلی و جراحی به اجرا در آمده است. در این بررسی از روش مشاهده و چک لیست مهارتها استفاده شده است و تعداد 45 دانشجوی ترم 2 در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و داده های به دست آمده با نرم افزار (SPSS) و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد بین میانگین نمره عملکرد دانشجویان در تمرین فردی و گروهی در آزمایشگاه تفاوت معنی دار وجود دارد و نیز بین میانگین نمره عملکرد دانشجویان در تمرین فردی و گروهی در بالین نیز تفاوت معنی دار وجود دارد.بحث: با توجه به نتایج پژوهش بایستی در آموزش مهارتها به تمرین گروهی اهمیت بیشتری داده شود و سعی شود در بازنگری دروس پرستاری ساعات بیشتری به آموزش و تمرین مهارتها اختصاص داده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.