مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

253

دانلود:

163

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه دانسیته معدنی استخوان در زنان با و بدون سنگ کلیه

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 53

چکیده

 سابقه و هدف: استئوپروز یک بیماری استخوانی است که باعث کاهش قدرت استخوان و افزایش خطر شکستگی می شود. شواهدی از همراهی بین سنگ کلیه با کاهش دانسیته استخوان و استئوپروز وجود دارد. هدف از این مطالعه, مقایسه دانسیتومتری استخوانی در زنان مبتلا به سنگ کلیه با زنان بدون سنگ است.مواد و روش ها: مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهر ساری در سال 95-1394 انجام شد. 120 زن واجد شرایط در دو گروه مساوی دارای سنگ کلیه و بدون آن از نظر خصوصیات دموگرافیک, انتروپومتریک, بیوشیمی و یافته های دانسیتومتری مقایسه شدند. متغیرهای کمی با آزمون t-test و متغیرهای کیفی توسط آزمون کای دو(chi-square) به وسیله نرم افزار -19 SPSS بین دو گروه مقایسه گردید.یافته ها: میانگین سن شرکت کنندگان 6.8±53.64 سال بود و 77 نفر (64.2 درصد) آنان یائسه بودند (39 زن مبتلا به سنگ کلیه و 38 زن غیرمبتلا). فراوانی سابقه فامیلی سنگ کلیه و دفع ادراری کلسیم در زنان دارای سنگ کلیه به طور واضحی از گروه بدون سنگ بیش تر بود ( P=0.00و P=0.002). میانگین دانسیته استخوانی در ناحیه کمر در گروه سنگ کلیه 0.17±0.851 و در گروه بدون سنگ 0.13±0.946 گرم بر سانتی متر مربع بود (P=0.001). این مقادیر در نواحی گردن فمور در دو گروه به ترتیب 0.10±0.748 و 0.13±0.815 (P=0.003) و در کل هیپ 0.13±0.891 و 0.10±0.965 (P=0.001) بود.استنتاج: به نظر می رسد وجود سنگ کلیه و دفع بالاتر کلسیم ادراری با دانسیته استخوانی پایین تر همراهی دارد و لذا پیشنهاد می شود در بیماران مبتلا به سنگ کلیه و دفع بالای کلسیم ادراری, بررسی استوپروز زودتر انجام گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.