مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | سال:1389 | دوره:17 | شماره:2 (پیاپی 43) | صفحه شروع:98 | صفحه پایان:106

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

17

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر محدودیت انرژی بر برخی نشانگرهای مرتبط با طول عمر و التهاب در موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 98 | صفحه پایان 106

چکیده

 زمینه و هدف: دریافت انرژی مازاد و چاقی متعاقب آن, باعث افزایش بروز بیماری های مزمن و کاهش امید به زندگی می شود. محدودیت انرژی, با در نظر گرفتن دریافت کافی مواد مغذی, خطر بروز بیماری های مزمن در حال پیشرفت را کم می کند. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر محدودیت دریافت انرژی بر روی تغییرات نشانگرهای التهاب و طول عمر موش های صحرایی انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی, 50 موش صحرایی نر از نژاد ویستار به صورت تصادفی به دو گروه شاهد (رژیم با دسترسی آزاد) و محدودیت انرژی (%40 محدودیت نسبت به انرژی پایه مورد نیاز) تقسیم شدند. وزن, شاخص توده بدن (BMI), دمای بدن و سطوح سرمی گلوکز, انسولین, لپتین, عامل نکروز تومور- آلفا (TNF-a) و اینترلوکین 6 (IL-6) در پایان مطالعه اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 11.5 و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: محدودیت انرژی باعث کاهش معنی داری در وزن (p=0.001), (P=0.001) BMI, دمای بدن (p=0.001) و همچنین سطوح سرمی گلوکز (p=0.035), انسولین (P=0.021), (P=0.045) IL-6 و لپتین (P=0.001) شد, اما سطح TNF-a تغییر معنی داری نکرد (p=0.3).نتیجه گیری: کاهش سطح انسولین و دمای بدن, به عنوان دو نشانگر طول عمر, تحت اثر محدودیت انرژی می تواند علامت کاهش میزان متابولیسم باشد؛ همچنین کاهش نشانگر التهابی IL-6 نشان دهنده این مطلب است که محدودیت انرژی می تواند فرایندهای التهابی را که عامل خطر عمده برای بسیاری از بیماری های مزمن است, کاهش دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID