مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

182

دانلود:

151

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر روی شاخص مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 68

چکیده

 سابقه و هدف: چگونگی نقش بتاکاروتن در متابلیسم گلوکز در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو نامشخص می باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیرآب هویج غنی شده با بتاکاروتن برسطح شاخص های گلیسمی دراین بیماران طراحی گردید.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور کنترل شده برروی 44 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 صورت گرفت. ابتدا بیماران به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده 200 میلیلیتر آب هویج غنی شده با 10 میلیگرم بتاکاروتن (گروه الف) و آب هویج معمولی (گروه ب) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 8 هفته, هرروز آب هویج را در وعده ناهار (به جای یک واحد غلات) دریافت نمودند. یادآمد 24 ساعته خوراک در 3 روز متوالی و 6 روز غیر متوالی در ابتدا و انتهای مطالعه گرفته شد. سطوح گلوکز, انسولین و بتاکاروتن سرم در نمونه های خون ناشتا در شروع و پایان هفته هشتم اندازه گیری و مقاومت انسولین محاسبه شد. درنهایت داده های بررسی مصرف مواد غذایی با  Nutritionist IV و نرم افزار SPSS 11.5 مورد آنالیز قرار گرفتند.یافته ها: سطح بتاکاروتن سرم به طور معنی داری در گروه الف, نسبت به گروه ب, افزایش یافت. سطح شاخص های گلیسمی مورد نظر در این تحقیق طی 8 هفته مداخله به صورت جزیی تغییرکردند که این تغییرات به لحاظ آماری معنی دار نبودند.استنتاج: در این گروه از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مصرف روزانه 200 میلی لیتر آب هویج غنی شده با 10 میلیگرم بتاکاروتن به مدت 8 هفته بدون تغییر معنی داری در شاخص های گلیسمیک, سبب افزایش سطح آنتی اکسیدانی سرم گردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.