مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی مهندسی
سال:1388 | دوره:3 | شماره:1
صفحه شروع:543 | صفحه پایان:562

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

66

دانلود:

20

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش نوع تغذیه از منطقه غیراشباع در انحلال کلسیت و افزایش تخلخل در لنز آب شیرین سفره ساحلی کربناته

نویسنده

رضایی محسن

صفحات

 صفحه شروع 543 | صفحه پایان 562

چکیده

 اختلاط آب های با ترکیب شیمیایی متفاوت به ایجاد مخلوطی منجر می شود که معمولا توانایی چشم گیری در انحلال کربنات ها دارد. این پدیده در سطح ایستابی که محل اختلاط مولفه های مختلف آب است, اتفاق می افتد. در این مقاله افزایش تخلخل تحت تاثیر این نوع انحلال در لنز آب شیرین سفره های ساحلی بررسی شده است. برای محاسبه توسعه تخلخل, از ادغام پتانسیل انحلال با مدل جریان با دانسیته متغیر و انتقال اجزای محلول استفاده شده است. تاثیر افزایش تراوایی بر روی میزان افزایش تخلخل نیز بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که بیش ترین افزایش تخلخل در چند متر زیر سطح ایستابی و در لبه فعال لنز آب شیرین (تا فاصله 40 متری از ساحل) اتفاق می افتد. میزان افزایش تخلخل در این ناحیه 0.6×10-3 درصد در سال محاسبه شد. افزایش سرعت با تغییرات تراوایی این میزان را %25 افزایش می دهد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.