Start: 2/6/2023 1:09:14 PMEnd: 2/6/2023 1:09:14 PM >> 722

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

25

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نگرش دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در شغل کشاورزی

صفحات

 صفحه شروع 167 | صفحه پایان 177

چکیده

 هدف این تحقیق توصیفی-پیمایشی «بررسی نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در شغل کشاورزی» بود. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به تعداد 3143 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 218 نفر از آن ها به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و با انتساب متناسب, انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردیدند و توسط نرم افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان حیطه علوم فناوری اطلاعات و ترویج و آموزش کشاورزی بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف, از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (0.72 تا 0.88). نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای سن, معدل, درصد استفاده از جستجوی اینترنتی برای امور تحصیلی, میزان استفاده از اینترنت و میزان مهارت کاربری رایانه, در سطح 5 درصد و با متغیرهای میزان تسلط به مهارت های زبان انگلیسی, میزان مهارت کاربری اینترنت, میزان استفاده از موتورهای جستجوگر در سطح 1 درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج آزمون F نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح 1 درصد بین مقطع تحصیلی با متغیر وابسته بود. در تحلیل رگرسیونی نیز متغیرهای میزان مهارت کاربری رایانه, میزان استفاده از اینترنت در زمینه های مختلف, میزان تسلط به زبان انگلیسی و استفاده از اینترنت در امور تحصیلی به ترتیب وارد تحلیل شدند که در مجموع در 91.3 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    استناددهی