مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) | سال:1397 | دوره:28 | شماره:167 | صفحه شروع:165 | صفحه پایان:170

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

154

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1395

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 170

چکیده

 سابقه و هدف: سردرد جزء شایع ترین شکایت های پزشکی می باشد. یکی از علل مهم و شایع آن میگرن است. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی به روش مقطعی در سال 1395 انجام شد. تعداد 400 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد به روش تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه استاندارد خودایفا, مطابق معیارهای بین المللی سردرد (IHS) بود. داده ها با نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: از400 دانشجوی مورد مطالعه 58 درصد مونث و 5/72 درصد مجرد بودند. 5/75 درصد درمقطع بالینی تحصیل کرده و 7/51 درصدساکن خوابگاه بودند. شیوع میگرن, 3/10 درصد بدست آمد که در زنان 34/12 درصد و در مردان 27/7 درصد بود. 39 درصد بیماران میگرن اورا داشتند. سردرد یک طرفه ضربان دار (000/0= p) و همراهی سردرد با تهوع, استفراغ (000/0= p), ترس از صدا (035/0= p) و نور (000/0= p) در بیماران مبتلا به میگرن بیش تر و سردرد مبهم (001/0= p) در غیرمیگرنی ها شایع تر بود. اکثر سردردهای میگرنی (5/80 درصد) متوسط/شدید و بیش تر سردردهای غیرمیگرنی (3/56 درصد) خفیف بودند (000/0= p). سابقه خانوادگی مثبت (028/0= p), مراجعه به پزشک (000/0= p) و تسکین سردرد با دارو (035/0= p) در میگرنی ها شایع تر بود. استنتاج: شیوع میگرن در این مطالعه مشابه سایر مطالعات بود. چون اکثرسردردهای میگرنی متوسط وشدید بوده و به مداخلات درمانی نیاز دارد, توجه به این بیماری وکنترل عوامل تشدیدکننده به ویژه دردانشجویان پزشکی اهمیت زیادی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID