مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (annals of military and health sciences research) | سال:1388 | دوره:7 | شماره:3 (مسلسل 27) | صفحه شروع:182 | صفحه پایان:189

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

56

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کنترل بیولوژیکی دوجدایه مخمراز Saccharomyces cerevisiae علیه بیماری کپک آبی سیب (Penicillium expansum) در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی

صفحات

 صفحه شروع 182 | صفحه پایان 189

چکیده

 سابقه و هدف: در دهه های اخیر باقیمانده سموم بر روی میوه ها باعث ایجاد نگرانی هایی در جوامع علمی شده است. درحال حاضر کنترل بیولوژیک به عنوان یک روش جایگزین استفاده از سموم مطرح شده است و موفقیت های چشمگیری در زمینه استفاده از میکروارگانیسمهای آنتاگونیست برای کنترل بیماریهای بعد از برداشت (از جمله کپک آبی سیب) به دست آمده است.مواد و روش ها: در این مطالعه تحقیقاتی (original) دو گونه از مخمرSaccharomyces cerevisiae  (69, 04), به جای قارچ کش های معمولی که برای کنترل بیماری انباری کپک آبی سیب مورد با عامل Penicillium expansum مورد استفاده قرار می گیرند, به کار گرفته شد. عامل کپک آبی سیب از بافت آلوده سیب جداسازی شد. آزمون تست تقابل, متابولیت های خارج سلولی و مواد فرار در آزمایشگاه برای ارزیابی قدرت بیوکنترلی مخمرها به کار برده شد. در آزمایشهای انباری زخم های ایجاد شده بر روی سیب با 40µl  میکرولیتر سوسپانسیون مخمر آنتاگونیست (107 کنیدی در میلی لیتر) و 24 ساعت بعد 20 میکرولیتر سوسپانسیون قارچ عامل بیماری (105 کنیدی در میلی لیتر) مایه زنی شد. سیب های مایه زنی شده در20°C  و 5°C در انبار قرار گرفتند. این مقاله برگرفته از پایان نامه دانشجویی می باشد.یافته ها: همه جدایه ها رشد قارچ P.expansum هم در آزمایشگاه و هم در انبار را کاهش دادند. در آزمون کشت متقابل میزان کاهش رشد بین 33.12 تا 58.4, در مورد گاز فرار 54.93 تا 72.87 و در تست متابولیت های خارج سلولی بین 50.23 تا 76.23 متغییر بود. هر دو جدایه مخمر مساحت لکه ها را کاهش دادند. در تستهای انباری مساحت لکه ها در روی سیب در 5°C  از 1416تا 1435 میلیمترمربع در مقایسه با 3151.1 میلیمترمربع, در شاهد کاهش نشان دادند. در دمای 20°C  مساحت لکه از 1347 تا 1598 متغییر بود در حالیکه میانگین مساحت در شاهد 3257.4 میلیمتر بود.نتیجه گیری: هر دو ایزوله از مخمر S. cerevisiae علیه کپک آبی سیب در هر دو دما موثر بودند و می توانند به عنوان دوعامل بیوکنترل جدید کپک آبی سیب به کار برده شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID