مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

859

دانلود:

0

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی در جمعیت ایرانی

نویسندگان

بشارت محمدعلی

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

کلیدواژه

مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP-60)Q3

چکیده

 مشکلات بین شخصی, مشکلاتی هستند که در رابطه با دیگران تجربه می شوند و آشفتگی روانی ایجاد می کنند. این دسته از مشکلات, از شایع ترین مشکلات گزارش شده به وسیله بیماران در جریان مصاحبه های بالینی و از دلایل اصلی مراجعه افراد برای روان درمانی محسوب می شوند. هدف اصلی این پژوهش, بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP-60) در جمعیت ایرانی بود. نهصد و بیست و چهار داوطلب (490 زن, 434 مرد) از جمعیت عمومی شهر تهران با اجرای مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP-60؛ هرویتز, روزنبرگ, بایر, یورنو و ویلاسنور, 1988, مقیاس سلامت روانی MHI-28؛ بشارت, 1388, مقیاس درجه بندی حرمت خود SERS؛ (ناجنت و توماس, 1993) و مقیاس هوش هیجانی EIS؛ (شات, مالوف, هال, هاگرتی, کوپر و همکاران, 1998) در این پژوهش شرکت کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی, علاوه بر عامل کلی مشکلات بین شخصی, شش عامل را برای مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP-60) تایید کرد. روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP-60) از طریق اجرای مقیاس های سلامت روانی, حرمت خود و هوش هیجانی در مورد آزمودنی ها محاسبه شد. ضرایب همبستگی میانگین نمره های آزمودنی ها در مقیاس های مشکلات بین شخصی با شاخص های بهزیستی روان شناختی, درماندگی  روان شناختی, حرمت خود و هوش هیجانی معنادار بود. همسانی درونی مقیاس مشکلات بین-شخصی (IIP-60) بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 0.84 تا 0.95 مورد تایید قرار گرفت. پایایی بازآزمایی مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP-60) بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 0.74 تا 0.84 مورد تایید قرار گرفت.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بشارت، محمدعلی. (1388). بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی در جمعیت ایرانی. روانشناسی معاصر، 4(2 (پیاپی 8))، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/457161/fa

  Vancouver: کپی

  بشارت محمدعلی. بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی در جمعیت ایرانی. روانشناسی معاصر[Internet]. 1388؛4(2 (پیاپی 8)):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/457161/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی بشارت، “بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی فرم 60 سوالی مقیاس مشکلات بین شخصی در جمعیت ایرانی،” روانشناسی معاصر، vol. 4، no. 2 (پیاپی 8)، pp. 0–0، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/457161/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )