video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,348

دانلود:

166

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مروری بر درمان دارویی کابوس های شبانه در اختلال استرس پس از سانحه جنگ

صفحات

 صفحه شروع 195 | صفحه پایان 198

چکیده

 سابقه و هدف: جنگ تحمیلی ایران و عراق باعث شد تعداد زیادی از هم وطنان نظامی و غیر نظامی از لحاظ روحی و جسمی آسیب ببینند. جنبه های روحی خود را به صورت مشکلات اضطرابی و دیگر بیماری های روان پزشکی نشان داد که ازآنان بیماری استرس پس از سانحه ناشی از جنگ می باشد که جانبازان زیادی را مبتلا ساخته است. مهمترین علایم و شکایات این بیماری کابو سهای شبانه است. هدف این مقاله بررسی درمان های دارویی کابوس های شبانه در اختلال استرس پس از سانحه جنگ است.مواد و رو شها: مطالعه از نوع مروری می باشد. در مقاله های منتشر شده در سالهای 2008 - 1997 با استفاده از کلمات کلیدی:Nightmare, Post Traumatic Stress disorder, PTSD , اختلال استرس پس از سانحه و کابوس شبانه در موتورهای جستجوگر اینترنت Yahoo و Google و پایگا ههای اطلاعاتی پزشکی Pubmed و Iranmedex تعداد 24 مقاله انتخاب و این مقاله تهیه شد.یافته ها: در اختلال استرس پس از سانحه نقش سیستم های نوروترانسمیتری مشخص شد که شامل سیستم نورادرنرژیک و گیرند ههای آن و سیستم سروتونرژیک می باشند, عوامل کاهنده سیستم نورادرنرژیک باعث کاهش علایم, منجمله کابو سهای شبانه می شوند که شامل: پرازوسین, کلونیدین و گانفیسین و پروپرانولول است. در سیستم سروتونرژیک, بلوک کننده های گیرنده های سروتونین همانند ترازودون و نفازودون و سیپروهپتادین در درمان کابوس های شبانه موثر بوده اند. مهار کننده های باز جذب انتخابی سروتونینSSRIs) ) مثل: پاروکستین, سرترالین و فلوکستین در بهبود کیفیت زندگی و آشفتگی های خواب موثر بوده اند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به تعدد مقاله ها و مقایسه پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور پرازوسین و نفازودون دو داروی موثر در درمان کابوس های شبانه می باشند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.