Start: 2/8/2023 6:44:46 AMEnd: 2/8/2023 6:44:48 AM >> 302

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

368

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی آگاهی و نگرش وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به کلینیک خود معرف ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در خصوص بیماری ایدز در سال 1387

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 27

چکیده

 مقدمه: سندرم نقص ایمنی اکتسابی یا همان ایدز بیماری کشنده قرن حاضر است.ایدز با پیشرفتی مخوف و هولناک و حرکتی آرام نسل امروز بشریت را تهدید می کند. بر اساس گزارش WHO در حال حاضر 60 میلیون زن, مرد و کودک به بیماری ایدز مبتلا شده اند و بنابر تخمین سازمان جهانی بهداشت روزانه 16 تا بیست هزار نفر به تعداد آلوده شدگان به ایدز اضافه می شود. هر سال حدود 10 درصد موارد جدید مربوط به معتادین تزریقی می باشد. این افراد نقشی عمده ای در انتقال بیماری در بین خود و خانواده خود دارند. عمده ترین محور کنترل بیماری, آموزش به جامعه, بخصوص گروه در معرض خطر یا گروهی که نقش عمده در انتقال (بیماری به جامعه) را دارند می باشد. اما جهت برنامه ریزی آموزشی تعیین میزان آگاهی افراد و نیز نگرش آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابر این برآن شدیم تا به بررسی میزان آگاهی و نگرش معتادین به مواد مخدر این شهر در مورد بیماری ایدز پرداخته تا رهنمونی جهت برنامه ریزی بهتر آموزش گردد.مواد و روشها: دراین مطالعه توصیفی که تعداد 450 نفر بصورت تصادفی از بین مراجعه کنندگان به کلینیک خود معرف ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انتخاب شدند و با گرفتن رضایتنامه شخصی, پرسشنامه آگاهی و نگرش با توضیحات کامل شفاهی دراختیار آنها قرار گرفت که پس از تکمیل پرسشنامه ها, داده ها وارد رایانه شده و با استفاده از نرم افزارSPSS 11.5 و آزمون های آماری (کای دو), فیشر و t'test تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.یافته ها: هر چند اکثریت وابستگان به مواد افیونی در مورد راههای انتقال HIV.AIDS آگاهی صحیح داشتند (65% پاسخ صحیح به سوالات راههای انتقال), لیکن هنوز تصورات غلط در مورد این بیماری و راههای انتقال آن به طور قابل توجهی در میان آنان وجود دارد. در مجموع آگاهی وابستگان به مواد افیونی (2.37%) در حد خوبی بود. (3.38%) وابستگان به مواد افیونی در زمینه ایدز نگرش مثبت و 7.61%, نگرش منفی داشتند. آگاهی و نگرش وابستگان به مواد افیونی مورد بررسی در گروههای مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری را نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق, پیشنهاد می شود مراکز خود معرف ترک اعتیاد بعنوان یکی از مراکز اصلی تمرکز دراستراتژیهای کاهش ایدز مد نظر قرار بگیرد و آموزش وابستگان به مواد افیونی درخصوص HIV.AIDS, بعنوان آموزش تکمیلی در مراکز خود معرف ترک اعتیاد کشور مورد توجه جدی مسوولین ذیربط قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.