video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

185

دانلود:

48

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مهندسی متابولیک E. coli جهت تولید PHB و تسهیل فرآیند لیز باکتری با استفاده از ژن لیز E از فاژ φX174

صفحات

 صفحه شروع 248 | صفحه پایان 255

چکیده

 سابقه و هدف: ژن های بیوسنتزی پلی هیدروکسی بوتیرات در باکتری رالستونیا یوتروفا درون یک اپران قرار گرفته است. مطالعات مختلف نشان داده اند که میتوان این اپران را در باکتری های گرم منفی دیگر نظیر E. coli کلون کرد و محصول مناسب به دست آورد. برای این منظور نیازی به تعویض پروموتر نیز نمی باشد, زیرا پروموتر اصلی اپران میتواند در E. coli نیز با کارآمدی, فعالیت نماید. استحصال گرانول های تولیدی یکی از مباحث مهم بیوتکنولوژیکی جهت تولید صنعتی این ماده میباشد, زیرا روش های مبتنی بر حلال, یا روش های فیزیکی علاوه بر بالابردن هزینه ساختار گرانول را نیز به هم میزنند. به همین در این مطالعه جهت استحصال گرانول ها از سیستم لیز E استفاده گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه, به منظور به دست آوردن اپران phb و نیز ژن E از تکنیک PCR استفاده گردید. سپس هر کدام آنها توسط یک پلاسمید مجزا در باکتری E. coli کلون گردید. جهت کنترل فرآیند لیز نیز از پروموتر القا شیمیایی استفاده شد.یافته ها: باکتری هایی که هر دو پلاسمید در آنها کلون شده بود اول PHB را در خود به مقدار زیاد بیان نمودند و دوم در زمان مناسب با افزایش القاگر, لیز شده گرانولهای خود را به درون محیط کشت رها نمودند.بحث و نتیجه گیری: میتوان از این روش جهت تولید و استحصال مقرون به صرفه PHB استفاده نمود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.