video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

569

دانلود:

177

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزشیابی درونی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات

 صفحه شروع 88 | صفحه پایان 95

چکیده

 زمینه و هدف: ارزشیابی درونی فرایندی مهم در هر سازمانی است. یکی از سیاست های آموزش عالی ارزشیابی هر یک از گروه های آموزشی است. هدف از ارزشیابی درونی گروه گفتاردرمانی سنجش میزان کیفیت در حوزه های آموزش, پژوهش و درمان به منظور ارزیابی نقاط قوت, ضعف, فرصت ها و تهدیدها و شناسایی راه های بر طرف کردن ضعف ها و تهدیدها است.روش بررسی: این مطالعه مقطعی - توصیفی در 10 گام به منظور بررسی 10 عامل انجام شد. نمونه ها شامل دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد, دانش آموختگان و مسوولان آنان, اعضاء هیات علمی و مدیر گروه, کارشناسان و بیماران بودند. در این پژوهش از نرم افزار ارزیابی درونی گروه های آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی استفاده شد. تجزیه و تحلیل بر اساس میانگین میانگین ها انجام شد.یافته ها: طیف مطلوبیت عوامل به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارت بودند از: کیفیت تشخیص و درمان و نحوه برخورد با بیماران 4.15 از 5 و هیات علمی 3.5 در طیف مطلوب, ساختار سازمانی و مدیریت 3.34, دانش آموختگان 3.21, فرایند تدریس و یادگیری 3.1, رسالت ها و اهداف 3.09, دوره های آموزشی و برنامه های درسی 2.99, امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی 2.9, دانشجویان 2.76 و پژوهش 2.67 در طیف نسبتا مطلوب. گروه گفتاردرمانی در کل میانگین (%63.4) 3.17 از 5, طیف نسبتا مطلوب را به دست آورد.نتیجه گیری: گروه گفتاردرمانی قبل از ادغام در وضعیت نسبتا مطلوب قرار داشت. با توجه به شرایط و امکانات موجود این وضعیت برای گروه مناسب بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  سلیمانی، ز.، و مهری، آ.، و فرزیان پور، ف.، و خاتون آبادی، س.، و شاه بداغی، م.، و خدامی، س.، و دادگر، ه.، و تقی زاده قه، م.، و کریمی، م. (1391). ارزشیابی درونی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, 21(2 (پیاپی 38)), 88-95. https://sid.ir/paper/455333/fa

  Vancouver: کپی

  سلیمانی زهرا، مهری آذر، فرزیان پور فرشته، خاتون آبادی سیداحمدرضا، شاه بداغی محمدرحیم، خدامی سیده مریم، دادگر هوشنگ، تقی زاده قه مریم، کریمی مهدیه. ارزشیابی درونی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research. 1391 [cited 2023January30];21(2 (پیاپی 38)):88-95. Available from: https://sid.ir/paper/455333/fa

  IEEE: کپی

  سلیمانی، ز.، مهری، آ.، فرزیان پور، ف.، خاتون آبادی، س.، شاه بداغی، م.، خدامی، س.، دادگر، ه.، تقی زاده قه، م.، کریمی، م.، 1391. ارزشیابی درونی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. (شنوایی شناسی) auditory and vestibular research, [online] 21(2 (پیاپی 38)), pp.88-95. Available: https://sid.ir/paper/455333/fa.