مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

70

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ایمونوهیستوشیمیایی و هیستوپاتولوژیک وقوع همزمان آدنوم غدد میوبومین و کارسینوم سلول های خاردار در پلک گوسفند

صفحات

 صفحه شروع 256 | صفحه پایان 359

چکیده

 این گزارش مربوط به یک گوسفند ماده 7 ساله, دارای نژاد مختلط بوده که چشم راست آن بیرون زده و تورم در پلک ها مشاهده شد. تخلیه چشم به روش معمول صورت گرفت. بررسی هیستوپاتولوژی پلک ها و کره چشم مبین دو نوع مختلف تومور بود. اولین مورد شامل لوبول های متعدد از سبوسیت ها بوده که تحت عنوان آدنوم میوبومین نام گذاری شدند. قسمت دوم شامل جزایر متعددی از اپیتلیوم سنگفرشی بوده که به بافت زیرین تهاجم یافته و مرواریدهای شاخی متعددی نیز مشاهده گردید و درجه تومور, نوع یک تشخیص داده شد. بررسی ایمونوهیستوشیمی کراتین نشان دهنده واکنش مثبت در هر دو توده توموری بود. این یک مورد نادر گزارش آدنوم غدد میوبومین در گوسفند همراه با وقوع همزمان کارسینوم سلول های خاردار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  فایل موجود نیست.