مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله تحقیقات دامپزشکی ایران (دانشگاه شیراز) | سال:1391 | دوره:13 | شماره:4 (مسلسل 41) | صفحه شروع:347 | صفحه پایان:355

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

75

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

توزیع سلول های واکنش دهنده ایمنی سروتونینی در حنجره، نای و برونش بز (Capra aegagrus) و گاو (Bos taurus)

صفحات

 صفحه شروع 347 | صفحه پایان 355

چکیده

 دستگاه تنفسی دارای تعداد زیادی پپتیدهایی است که از سلول های پوششی تخصص یافته ششی که به آن ها سلول های اندوکرینی می گویند, ترشح می شوند. اعمال سلول های نورواندوکرینی توسط آمین ها تعدیل می شود. سروتونین دارای اثرات قوی بر انقباضات ماهیچه صاف عروق و مجاری دستگاه تنفسی می باشد. هدف از این مطالعه, مشخص نمودن حضور و یا چگونگی پخش سلول های اندوکرینی سروتونینی مثبت به روش PAP (پراکسیداز-آنتی پراکسیداز), در دستگاه تنفس بز و گاو است. نتایج نشان داد که سلول های واکنش دهنده ایمنی سروتونینی در غدد موجود در حنجره و بافت مخاط برونش در گاو وجود داشته ولی در بز دیده نمی شود. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که چگونگی پخش سلول های واکنش دهنده ایمنی سروتونینی ممکن است نشان دهنده اختلاف بین نواحی مختلف دستگاه تنفس و یا گونه های مختلف پستانداران باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID