مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم زیستی ورزشی (حرکت) | سال:1388 | دوره:- | شماره:1 | صفحه شروع:57 | صفحه پایان:73

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

261

دانلود:

50

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات غلظت کورتیزول و انرژی مصرفی در مردان چاق و لاغر

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 73

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر, بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر پاسخ کورتیزول و انرژی مصرفی مردان چاق و لاغر بود. به این منظور 12 دانشجوی پسر غیرورزشکار به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و پس از بررسی سوابق پزشکی – ورزشی و تکمیل رضایت نامه, به دو گروه چاق (با میانگین سنی 22.83±1.9 سال, شاخص توده بدنی 31.08±1.8 کیلوگرم بر مترمربع و حداکثر اکسیژن مصرفی 35.45±3.9 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) و لاغر (با میانگین سنی 21.17±1 سال, شاخص توده بدن 18.2±1.3 کیلوگرم بر مترمربع و حداکثر اکسیژن مصرفی 45.86±3 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) تقسیم شدند. پروتکل فعالیت بدنی در ساعت 8 صبح انجام شد و شامل 30 دقیقه دویدن بر روی تردمیل با شدت %65 حداکثر اکسیژن مصرفی بود و به وسیله دستگاه گازآنالایزر گازهای تنفسی اندازه گیری می شد. نمونه های بزاقی قبل از فعالیت, بلافاصله بعد از فعالیت, 15 و 30 دقیقه بعد از فعالیت جمع آوری شد. از آزمون های آماری t – استودنت و آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر برای ارزیابی کورتیزول, انرژی مصرفی, اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی بین دو گروه در حالت استراحت و فعالیت در سطح (P<0.05) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوتی بین سطح پایه کورتیزول بین دو گروه چاق و لاغر وجود ندارد, درحالی که غلظت کورتیزول در گروه چاق بلافاصله بعد از فعالیت, 15 و 30 دقیقه بعد از فعالیت, به طور معنی داری بیشتر از گروه لاغر بود (P<0.05) همچنین میانگین انرژی مصرفی فعالیت (کیلوکالری در دقیقه, یا کیلوکالری در دقیقه به ازای هر کیلوگرم توده بدون چربی) درگروه چاق به طور معنی داری بیشتر از گروه لاغر بود (P<0.05), اما تفاوت معنی داری بین مقدار اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی بین دو گروه مشاهده نشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درصد چربی بدن بر مقدار انرژی مصرفی و غلظت کورتیزول تاثیر می گذارد, و افراد چاق هنگام فعالیت, انرژی مصرفی بیشتر و سطح کورتیزول بالاتری نسبت به افراد لاغر دارند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID