مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

167

دانلود:

60

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان با سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی

صفحات

 صفحه شروع 118 | صفحه پایان 126

چکیده

 زمینه و هدف: اساتید به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزش عالی بطور مستمر و به روش های مختلف, از جمله توسط دانشجویان ارزشیابی می شوند. نظر به این که گروهی از اساتید, با ارزشیابی توسط دانشجویان ضعیف, موافق نیستند, مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط بین نمره ارزشیابی اساتید و سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی دانشجویان طراحی و اجرا گردید.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی که در سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد, 63 نفر از اساتید به روش سرشماری انتخاب شدند و با تکمیل 2700 پرسشنامه توسط تمامی دانشجویان رشته پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه ارزشیابی اساتید بود که روایی و پایایی آن توسط مرکز توسعه آموزش دانشگاه تایید شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 11.5) در سطح معنی داری P<0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: میانگین نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان ممتاز, متوسط و ضعیف به ترتیب 55.59±11.46, 55.70±12.49 و 55.51±12.23 بود (P=0.96). در بررسی حیطه های مختلف مورد ارزشیابی, فقط در حیطه شؤون مدرسی بین دانشجویان ممتاز و ضعیف اختلاف معنی داری مشاهده گردید (P=0.03).نتیجه گیری: با توجه به این که بین نمره ارزشیابی اساتید و سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی دانشجویان اختلاف معنی داری مشاهده نشد, به نظر می رسد که سطح علمی دانشجویان در ارزشیابی اساتید تاثیر چندانی ندارد و از این رو این متغیر نمی تواند به عنوان یک عامل سوگیری در ارزشیابی اساتید تلقی گردد. اختلاف مشاهده شده در حیطه شؤون مدرسی, می تواند تاکیدی بر لزوم رعایت بیشتر عدالت اساتید در برخورد با دانشجویان باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی