video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

772

دانلود:

373

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل پیشگویی کننده علائم یائسگی در زنان پست منوپوز

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 105

چکیده

 سابقه و هدف: یائسگی یک فرایند فیزیولوژیک طبیعی میباشد که میتواند زندگی بسیاری از زنان میانسال را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به تناقضات موجود در خصوص تاثیر عوامل مختلف در شدت علائم یائسگی, مطالعه حاضر به منظور شناسایی فاکتورهای تعیین کننده علائم یائسگی در زنان پست منوپوز شهر تهران طراحی شد. مواد و روشها: پژوهش مقطعی حاضر بر روی 307 زن یائسه 65-45 ساله واجد شرایط ورود به مطالعه با روش نمونهگیری در دسترس انجام شد. اطلاعات مطالعه با استفاده از پرسش نامه حاوی اطلاعات شخصی و مقیاس درجهبندی یائسگی (Menopause Rating Scale) جمع آوری و از کلیه زنان مورد مطالعه نمونه خون جهت سنجش سطح استرادیول خون گرفته شد. دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی, ضریب همبستگی اسپیرمن, آزمون من ویتنی و رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتهها: در این پژوهش, ارتباط منفی معنیدار بین علائم یائسگی با سن ازدواج (12/0-=, r 03/0=P), سن اولین بارداری (11/0-=, r04/0=P), سطح استرادیول سرم (32/0-=, r 001/0>P), وضعیت تحصیلی (24/0-=, r 001/0>P) و ارتباط مثبت معنیدار با تعداد حاملگی (19/0=, r 001/0=P), شاخص توده بدنی (11/0=, r 04/0=P) مشاهده شد. همچنین نمره کل MRS در دو گروه با و بدون فعالیت ورزشی اختلاف معنیداری دارد (01/0=P). براساس نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی مشخص گردید که به ترتیب سطح استرادیول سرم (001/0>P), وضعیت تحصیلی (001/0P=) و فعالیت ورزشی (015/0P=) از عوامل پیشگوییکننده شدت علائم یائسگی هستند. استنتاج: با توجه به نتایج پژوهش حاضر علاوه بر درمانهای هورمونی, می توان زنان را به داشتن فعالیت ورزشی و تغییر در شیوه زندگی برای اداره علائم یائسگی توصیه کرد

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  محمدزاده، ندا، جهانیان سادات محله، شهیده، ضیایی، سعیده، زعیم زاده، نرگس، و کاظم نژاد، انوشیروان. (1398). عوامل پیشگویی کننده علائم یائسگی در زنان پست منوپوز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، 29(171 )، 99-105. SID. https://sid.ir/paper/45490/fa

  Vancouver: کپی

  محمدزاده ندا، جهانیان سادات محله شهیده، ضیایی سعیده، زعیم زاده نرگس، کاظم نژاد انوشیروان. عوامل پیشگویی کننده علائم یائسگی در زنان پست منوپوز. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)[Internet]. 1398؛29(171 ):99-105. Available from: https://sid.ir/paper/45490/fa

  IEEE: کپی

  ندا محمدزاده، شهیده جهانیان سادات محله، سعیده ضیایی، نرگس زعیم زاده، و انوشیروان کاظم نژاد، “عوامل پیشگویی کننده علائم یائسگی در زنان پست منوپوز،” مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، vol. 29، no. 171 ، pp. 99–105، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/45490/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی