video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,781

دانلود:

1,064

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع اختلالات خواندن در دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی شهرکرد

صفحات

 صفحه شروع 413 | صفحه پایان 418

چکیده

 هدف: مطالعه حاضر, با هدف بررسی میزان شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی شهرکرد انجام شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی - همه گیرشناسی است.  400 نفر دانش آموز دختر و پسر پایه سوم و چهارم ابتدایی با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و آزمون تشخیصی سطح خواندن برای آنها اجرا شد. داده های این پژوهش از طریق روشهای آمار توصیفی و آزمون خی دو تحلیل شدند. یافته ها: این پژوهش نشان داد که به طور کلی 10.5 درصد از دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی و 7.3 درصد دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی دچار اختلال خواندن هستند. در ضمن 8.4 درصد از دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی و 4.3 درصد دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی دبستانهای شهرکرد از اختلال در خواندن رنج می برند. همچنین مشخص شد که هرچند بین فراوانی اختلال خواندن در دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معنادار وجود دارد, ولی تفاوت دانش آموزان پایه سوم و چهارم معنادار نیست. نتیجه گیری: شیوع اختلال خواندن در میان دانش آموزان پایه سوم و چهارم دبستانهای شهرکرد نسبتا بالاست و اختلال خواندن در دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر است ولی تفاوت معناداری بین فراوانی اختلال خواندن در میان دانش آموزان پایه سوم و چهارم وجود ندارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شریفی، علی اکبر، و داوری، رقیه. (1387). شیوع اختلالات خواندن در دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی شهرکرد. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)، 8(4 (پیاپی 30))، 413-418. SID. https://sid.ir/paper/454894/fa

  Vancouver: کپی

  شریفی علی اکبر، داوری رقیه. شیوع اختلالات خواندن در دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی شهرکرد. کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)[Internet]. 1387؛8(4 (پیاپی 30)):413-418. Available from: https://sid.ir/paper/454894/fa

  IEEE: کپی

  علی اکبر شریفی، و رقیه داوری، “شیوع اختلالات خواندن در دانش آموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی شهرکرد،” کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی)، vol. 8، no. 4 (پیاپی 30)، pp. 413–418، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/454894/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی