مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

60

دانلود:

13

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تطبیقی برخی از مسایل فلسفی در فلسفه سینوی و ابن رشدی

نویسندگان

سیدمظهری منیره

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 49

چکیده

 مقاله حاضر پس از ارزیابی نقدها و خرده گیری های ابن رشد به ابن سینا و مقایسه و تطبیق مکاتب مورد نظر در باره چهار مساله «زیادت وجود بر ماهیت», «امکان و وجوب»,  «فیض یا صدور» و «قاعده الواحد» به این نتیجه رسیده است که ابن رشد به آن اندازه که در فهم مکتب ارسطو تلاش کرده و به تامل و تدقیق پرداخته, در فهم مکتب ابن سینا کوشش چندانی به عمل نیاورده است و در برخی مباحث از اصل با سوء فهم و تعبیری ناروا مرام ابن سینا را درک, دنبال و انتقاد کرده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی