مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

166

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

نقش پروتیین واکنش دهنده سی در بروز دیابت: نتایج مطالعه روتردام و متاآنالیز

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 77

چکیده

 مقدمه و هدف: سطح سرمی پروتیین واکنش دهنده سی یا سی. آر. پی (CRP) که شاخص از التهاب سیستمیک است در مطالعات با خطر دیابت همراه بوده است. هنوز مشخص نیست این رابطه ناشی از همراهی التهاب خفیف با فرایند چاقی (obesity) است یا آن که سی. آر. پی در بروز دیابت نقشی مستقل دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی این رابطه مستقل از اثر چاقی بوده است.روش کار: سطح سرمی سی. آر. پی در 5954 نفر از شرکت کنندگان مطالعه همگروهی روتردام اندازه گیری شد. این همگروه به مدت متوسط 9.8 سال از لحاظ بروز دیابت پیگیری شدند. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون کاکس آنالیز شد. علاوه بر این متالیزی بر روی نتایج 10 مطالعه انتشار یافته با موضوع مشابه انجام گردید.یافته ها: در طی مدت پیگیری 645 نفر به دیابت مبتلا شدند. سی. آر. پی به طور مستقیم و معنی داری با بروز دیابت ارتباط داشت. پس از میزان (adjust) رابطه از لحاظ چاقی ارتباط اندکی ضعیفتر شد ولی همچنان معنی دار باقی ماند. خطر بروز دیابت (محدوده اطمینان %95) پس از میزان برای سن, جنس و چاقی به ترتیب 1.94 (1.45 تا 2.59) برای چارک چهارم و 1.70 (1.27-2.27) برای چارک سوم و 1.59 (1.19-2.11) برای چارک دوم در مقایسه با چارک نخست از سطح سرمی سی. آر. پی بود. بر اساس نتایج متاآنالیز خطر دیابت پس از میزان اثر سن, جنس و چاقی برای افرادی که سطح سرمی سی. آر. پی آنها بالاتر از 2.6 میلی گرم در لیتر بود در مقایسه با گروه کمتر از 0.5 میلی گرم در لیتر 2.37 برابر بیشتر بود.بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه روتردام و متاآنالیز هر دو به نفع مستقل بودن رابطه سی. آر. پی و دیابت از چاقی است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID