مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,345

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

ارزیابی شاخص های اپیدمیولوژیک برنامه کشوری سل در استان آذربایجان شرقی در سالهای 1383-1377

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 75

چکیده

 مقدمه و هدف: سل یک بیماری عفونی است که در اکثر موارد ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یعنی نوع انسانی آن می باشد. چون بیماران سل ریوی اسمیر مثبت بعنوان منبع پخش باسیل در جامعه هستند لذا لازمه قطع زنجیره انتقال باسیل سل شناسایی و درمان این دسته از بیماران است و تشخیص بیماران ریوی اسمیر مثبت بعنوان محور برنامه های مبارزه با سل است. در حال حاضر در بین بیماری های میکروبی, در تمام دنیا بیماری سل شایع ترین عامل کشنده بالغین است. تاکنون یک سوم جمعیت جهان با میکروب سل آلوده شده اند و سالانه 10 میلون مورد جدید سل بروز می کند و در حال حاضر بیش از 20 میلیون نفر به بیماری سل مبتلا هستند. بیماری سل دارای مرتبه هفتم در بار جهانی بیماری ها بر اساس معیار DALY است و پیش بینی می شود تا سال 2020 همچنان جایگاه خود را حفظ کند. در سال 1383 میزان بروز کشوری سل ریوی اسمیر مثبت 7.18 و میزان بروز تمام موارد سل 14.93 می باشد (معیار جهانی برای میزان بروز سل ریوی اسمیر مثبت 13 درصد هزار و میزان بروز تمام موارد سل 26 درصد هزار است).روش کار: در این مطالعه توصیفی از داده های جمع آوری شده در فرمهای برنامه کشوری مبارزه با سل برای استخراج نتایج استفاده شده است.یافته ها: میزان بیماریابی اسمیر مثبت در 100000 نفر جمعیت استان (3597124) به ترتیب در طی سالهای 1377 الی 1383, 4.83, 3.97 – 4.64 – 4.55 – 4.60 – 5.00 – 3.65 می باشد. میزان بیماریابی کلی سل در 100000 نفر جمعیت (3597124) به ترتیب در طی سالهای 1377 الی 1383, 13.42 – 1.60 – 11.84 – 11.67 – 10.23 – 10.25 – 7.25 می باشد. میزان بروز بیماری در جنس مونث بیشتر از جنس مذکر می باشد که با موارد بروز مورد انتظار جهانی مطابقت ندارد و در رده سنی 34-15 و بالای 65 سال شایعتر است. در بین موارد خارج ریوی لنفادنیت و پلورزی و مشکلات اسکلتال از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است. در سال 1383 میزان بهبودی %88.20 و موفقیت درمان %89.32 می باشد. (معیار جهانی مورد انتظار %85 است) و موارد عود سال 1383, 2 نفر و شکست درمان %1.68 بوده (معیار مورد انتظار %4) می باشد.بحث و نتیجه گیری: با کاهش سریع موارد بروز سعی شده با شناسایی نقاط ضعف عملکرد برنامه در خصوص ارتقا آزمایشگاه و بیماریابی از تمام توان سیستم استفاده نمود و در این راستا برنامه های آموزشی مستمری اجرا گردیده و همچنین با برگزاری جلسات کمیته قبلی استان به طور مرتب از نقطه نظرات اساتید بهره مند شدیم. با توجه به اینکه با کاهش شیوع بیماری, برای شناسایی موارد بروز بایستی تلاش زیادی صورت پذیرد اقدام به شروع بررسی هایی مثل اطرافیان بیماران ریوی اسمیر 2 سال گذشته شهرستانهای استان و زندانیان استان و سنجش میزان آگاهی پزشکان بخش خصوصی و دولتی از بابت برنامه های آموزشی مدون کرده ایم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خیاط زاده، سیمین، سیف فرشید، مهران، و طالبی، ملیحه. (1385). ارزیابی شاخص های اپیدمیولوژیک برنامه کشوری سل در استان آذربایجان شرقی در سالهای 1383-1377. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی))، 75-75. SID. https://sid.ir/paper/454006/fa

  Vancouver: کپی

  خیاط زاده سیمین، سیف فرشید مهران، طالبی ملیحه. ارزیابی شاخص های اپیدمیولوژیک برنامه کشوری سل در استان آذربایجان شرقی در سالهای 1383-1377. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1385؛13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)):75-75. Available from: https://sid.ir/paper/454006/fa

  IEEE: کپی

  سیمین خیاط زاده، مهران سیف فرشید، و ملیحه طالبی، “ارزیابی شاخص های اپیدمیولوژیک برنامه کشوری سل در استان آذربایجان شرقی در سالهای 1383-1377،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 13، no. 2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی)، pp. 75–75، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/454006/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری