Start: 2/6/2023 12:23:09 PMEnd: 2/6/2023 12:23:10 PM >> 604

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

299

دانلود:

116

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی دسترسی به وام گروه های فقیر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحات

 صفحه شروع 131 | صفحه پایان 137

چکیده

 در این مطالعه, عوامل موثر بر دسترسی به وام از بانک کشاورزی توسط کشاورزان در مناطق روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدل پروبیت طبقه بندی شده استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه با تکمیل پرسشنامه از 198 زارع در شهرستان بویراحمد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال زراعی 1384-1383 انتخاب شدند, جمع آوری گردید. سپس, با استفاده از بسته نرم افزاریLIMDEP 7.0 , که مختص مدل های با متغیرهای وابسته محدود است, مدل پروبیت طبقه بندی شده برآورد گردید. در این مدل متقاضیان اعتبارات بر اساس میزان وام دریافتی از بانک کشاورزی به پنج گروه تقسیم بندی گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که درآمد کل, فاصله تا بانک, میزان تحصیلات, سطح زیرکشت, تعداد افراد خانوار و سن زارع از عوامل تاثیر گذار بر دریافت وام از بانک می باشد. در این خصوص بانک کشاورزی می تواند با مکان یابی مناسب در جهت افزایش و تجهیز مناسب شعبه های بانک در منطق مختلف روستایی و شناسایی گروه های هدف زمینه لازم را برای دسترسی کشاورزان کوچک و فقیر به اعتبارات خرد را فراهم نماید و موجب توزیع مناسب وام در گروه های مختلف کشاورزان گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی