مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

345

دانلود:

67

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برازش مدل های رگرسیونی پویا با داده های پانلی توسط روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی

نویسندگان

صادقی سکینه | کاظمی ایرج

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 94

چکیده

 مدل های رگرسیونی پویا با داده های پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدل ها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روش های معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مساله اساسی در مدل سازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روش های متداول برآوردیابی, اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته می شوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روش های ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونه گیری گیبز انجام می شود. سپس این دو مدل را بر مجموعه ای از داده های اقتصادی مربوط به رگرسیون دارایی ها و بدهی های بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار می گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی