video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

905

دانلود:

416

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فعالیت کاندیدیاکشی نوتروفیل ها در بیماران مبتلا به سوختگی با استفاده از نمک تترازولیوم

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 22

چکیده

 سابقه و هدف: یکی از مشکلات اساسی بیماران سوخته عفونت به انواع میکروارگانیسم ها و از جمله قارچ ها می باشد. از دست رفتن پوشش بدن به دنبال سوختگی و آنتی بیوتیک درمانی که موجب از بین رفتن فلور طبیعی بدن می شود و نقص به وجود آمده در سیستم بیگانه خواری به ظهور این عفونت  هاکمک می کند. ازبین قارچ ها کاندیدا آلبیکانس که جزو فلور طبیعی بدن بوده ویک میکروارگانیسم فرصت طلب می باشد, بیشترین مشکل را دربیماران سوخته ایجادمی کند.نوتروفیل ها جزو سلول های دفاعی بدن بوده که با فعالیت بیگانه خواری خود به خصوص در جلوگیری از عفونت های قارچی نقش اساسی دارند. فعالیت این سلول ها متعاقب سوختگی دچار اشکال می شود که این اشکال ممکن است به دلیل نقص خود سلول ها با بروز تغییراتی در اپسونین های سرم باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه, از 30 بیمار مبتلا به سوختگی درجه دوم و سوم و همچنین 30 فرد سالم خون گیری به عمل آمده و پس از جداسازی سرم و سلول های نوتروفیل, فعالیت ضدکاندیدیایی این سلول ها و همچنین اپسونین های سرم با استفاده از نمک تترازولیوم (MTT) که روش جدیدی است, اندازه گیری شد. نمونه قارچ با پاساژ متوالی بر روی محیط سابورو دکستروز آگار و نگهداری در نیتروژن آگار مخمری تهیه و در موقع استفاده از آنها تست Viability به عمل می آمد که در تمام مواردViability  بیشتر از 90 درصد بود. به عنوان سرم نرمال مخلوط سرمی AB مثبت استفاده شد. برای شمارش نوتروفیل ها از رنگ آمیزی گیمسا استفاده شد. نوتروفیل های جدا شده از افراد بیمار و سالم را با سرم های افراد بیمار و سالم به صورت ضربدر کشت داده و سپس به هر چهارگروه مذکور قارچ اضافه کرده و بعد از یک ساعت انکوباسیون با استفاده از دزوکسی کولیک اسید سلول ها را لیز کرده و با افزودن MTT بر روی کاندیدای باقیمانده تست زنده ماندن سلول ها و اندازه گیری قدرت کشتن به عمل آمد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آنالیز واریانس و آزمون t استفاده شد.نتایج: در این مطالعه مشخص گردید نوتروفیل ها در خون محیطی بیماران نسبت به افراد سالم افزایش نشان می دهند و فعالیت ضدکاندیدیایی نوتروفیل های افراد سوخته نسبت به افراد سالم کاهش معنی داری یافته است. این کاهش فعالیت ضد کاندیدیایی علاوه بر بروز نقص در خود سلول ها به تغییر سرمی نیز مربوط می گردد به طوری که در مقایسه سرم افراد سوخته با افراد سالم نیز کاهش معنی دار قدرت Killing سلول ها مشاهده شد.استنتاج: با توجه به نتایج فوق چنانچه بتوان با استفاده از داروهای خاصی مثل سایتوکاین ها باعث افزایش فعالیت نوتروفیل ها گردید, می توان امیدوار بود که بدین وسیله بتوان مشکلات عفونی افراد سوخته و به خصوص عفونت های قارچی را تا حدود زیادی مرتفع کرد

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نصرالهی عمران، آیت، موذنی، سیدمحمد، و خسروی، علیرضا. (1380). بررسی فعالیت کاندیدیاکشی نوتروفیل ها در بیماران مبتلا به سوختگی با استفاده از نمک تترازولیوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، 11(32)، 15-22. SID. https://sid.ir/paper/45374/fa

  Vancouver: کپی

  نصرالهی عمران آیت، موذنی سیدمحمد، خسروی علیرضا. بررسی فعالیت کاندیدیاکشی نوتروفیل ها در بیماران مبتلا به سوختگی با استفاده از نمک تترازولیوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)[Internet]. 1380؛11(32):15-22. Available from: https://sid.ir/paper/45374/fa

  IEEE: کپی

  آیت نصرالهی عمران، سیدمحمد موذنی، و علیرضا خسروی، “بررسی فعالیت کاندیدیاکشی نوتروفیل ها در بیماران مبتلا به سوختگی با استفاده از نمک تترازولیوم،” مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، vol. 11، no. 32، pp. 15–22، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/45374/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی