Start: 2/2/2023 11:46:42 AMEnd: 2/2/2023 11:46:43 AM >> 588

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

794

دانلود:

191

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رتبه بندی و سطح بندی فعالیتهای صنعتی: مطالعه استان مازندران

نویسندگان

اثنی عشری ابوالقاسم

صفحات

 صفحه شروع 148 | صفحه پایان 162

چکیده

 آگاهی از مزیتهای موجود در کشور و تعیین رجحان هر یک از فعالیتهای صنعتی, اولا به هدایت سرمایه گذاریهای دولتی به سمت فعالیتهایی که سود آوری و اشتغالزایی بیشتری دارند کمک می کند, ثانیا, به هدایت صحیح سرمایه گذاریهای صنعتی بخش خصوصی به سمت این گونه فعالیتها می انجامد.هدف از اجرای این تحقیق رتبه بندی و سطح بندی فعالیتهای صنعتی استان مازندران است. جامعه آماری بررسی شامل صنایع موجود در استان مازندران, کلیه کارگاههای صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر, بر اساس کدهای سه رقمی ویرایش سوم معیار بین المللی طبقه بندی صنعتی است. پایه آماری این تحقیق سال 1383بوده است. بر اساس این داده ها, شاخصهایی در قالب سه گروه, شاخص سودآوری, شاخص اشتغال و شاخص اولویت سرمایه گذاری صنعتی, به دست آمده است. با استفاده از نرم افزارهای مختلف اقدامات لازم برای پردازش شاخصها و معیار کردن آنها صورت گرفته است. تحلیل و پردازش اطلاعات بیشتر بر پایه روشهای تحلیل عاملی و تجزیه به مولفه های اصلی و روش طبقه بندی عددی و تحلیل خوشه ای استوار است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی