مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طلوع بهداشت | سال:1388 | دوره:8 | شماره:3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر) | صفحه شروع:3 | صفحه پایان:4

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر داروی متادون بر کاهش رفتارهای پرخطر در مراجعین به مرکز درمان سو مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 4

چکیده

 مقدمه: اعتیاد بعنوان یک اسیب و معضل اجتماعی, بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگی های خاص خود تهدیدکننده جامعه بشری و به ویژه نسل جوان و نیروی فعال و کاری جامعه می باشد. عواقب و عوارض مترتب بر این اختلال مزمن وعود کننده حیطه های بهداشتی درمانی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و قانونی را در برمی گیرد. یکی از این موضوعات "رفتارهای پرخطر" است که به نوعی علت ویا معلول پدیده اعتیاد می باشد. رفتارهایی شامل خشونت خودزنی خالکوبی تزریق مشترک و رفتارهای جنسی محافظت نشده و... در این مقوله می گنجد و با لطبع برای کاهش این رفتارها می بایست اعتیاد را درمان و کنترل نمود. یکی از این روشهای درمانی درمان با داروی متادون می باشد. متادون یک اگونیست خالص صناعی طولانی اثر بر گیرنده ه های مو می باشد که در مراکز مجاز وزیر نظر پزشک به مراجع داده می شود و سابقه ای چند دهه در دنیا و چند ساله در کشورمان دارد.هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثر متادون بر جلوگیری و یا کاهش رفتارهای پرخطر در مراجعین به مرکز درمان سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد صورت گرفته است.روش: این مطالعه بر روی 93 نفر از مراجعین به مرکز درمان سوء مصرف مواد دانشگاه که مصرف کننده نگهدارنده یا TMM بودند صورت گرفت. جهت انجام این مطالعه از پرسشنامه ای شامل سوالاتی برگرفته از PMA و سوالاتی درمورد چند رفتار پرخطر دیگر بود استفاده گردید و در شروع درمان و بعد از شش ماه از درمان تکمیل گردیده و تحلیل گردید.نتایج: 89.2% افراد متاهل و 10.8% مجرد بوده و 63.5% افراد در محدوده سنی 40-20 سال قرار داشتند. از نظر تحصیلات 72.3% افراد مقطع راهنمایی و یا پایین تر بودند و تنها 3.2% لیسانس و یا بالاتر را دارا بودند. بیشترین ماده مصرفی هرویین و پس از ان تریاک بود. قبل از شروع درمان37.6% سابقه زندان, 35.5% تزریق مشترک 32.3% رابطه جنسی محافظت نشده 22.6% خالکوبی و 5.4% خودزنی را در دوران مصرف مواد ذکر کرده اند و تنها 36.6% هیچکدام از موارد فوق را نداشتند. این رفتارها در مصرف کنندگان هرویین و در محدوده سنی 40-20 سال بیشتر بود. پس از شروع درمان و در این شش ماه یا بیشتر 86% مراجعین هیچکدام از موارد فوق را نداشتند و تنها 14% روابط جنسی محافظت نشده را دارا بودند.نتیجه گیری: اعتیاد می تواند باعث رفتارهای پرخطر گردد و سنین جوانی, نوع ماده هرویین, تحصیلات پایین و عدم اطلاعات کافی عوامل تاثیرگذار در بروز رفتارهای پرخطرمی باشد. درمان معتادان به روش نگهدارنده با متادون نقش کاملا واضحی بر کاهش بروز رفتارهای پرخطرمیگردد. فلذا توسعه مراکز MMT وتشویق معتادان به درمان مزبور و فراهم نمودن شرایط و تسهیلات مرتبط توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID