مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

همه گیر شناسی خودکشی منجر به فوت شهرستان اندیمشک در سال 1382 و تعیین برخی از متغیرهای زمینه ای آن

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 79

چکیده

 مقدمه و هدف: مساله خودکشی در جرگه آسیب های اجتماعی و بهداشتی است و بررسی همه گیرشناسی خودکشی می تواند زمینه را برای اقدامات موثر پیش گیرانه فراهم آورد. این پژوهش با هدف بررسی همه گیر شناسی خودکشی در شهرستان اندیمشک و در ارتباط با متغیرهای جمعیت شناختی بود.روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی با راهبرد گذشته نگر بود. در این مطالعه طی یک سال شمسی (1382) در شهرستان اندیمشک انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه ای تنظیم شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی استفاده شد.یافته ها: 32 مورد خودکشی منجر به فوت در شهرستان اندیمشک ثبت گردید. میزان شیوع خودکشی در یک سال شهرستان 20.3 درصد هزار نفر بود یافته ها نشان داد: 1- از 32 مورد خودکشی موفق در شهرستان 19 مورد مرد (%59.3) و 13 مورد زن (%40.7) بوده اند. 2- شایعترین روش خودکشی در شهرستان به ترتیب خودسوزی %76.9 در زنان و مسمومیت با دارو %57.9 در مردان بوده است. 3- بیشترین فراوانی خودکشی در شهر %87.5 بوده است. 4- میزان خودکشی در زنان متاهل و مردان مجرد بیشترین فراوانی را داشت. 5- بیشترین میزان خودکشی در سطح تحصیلی راهنمایی بوده است. 6- بیشترین فراوانی خودکشی منجر به فوت در گروه سنی 26-22 سال بوده است. 7- بیشترین فراوانی خودکشی شهرستان در فصل تابستان بوده است.بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که افراد با تحصیلات کم و زنان متاهل و مردان مجرد احتمالا کسانی هستند که مشکلات خانوادگی بیشتری دارند, گروه آسیب پذیری هستند و اطلاعات این پژوهش می توان راه گشای اقدامهای بهداشتی و پیشگیرانه باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID