مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

105

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان آگاهی دانش آموخته گان رشته مامایی از استاندارد های بخش زایمان در بیمارستانهای استان کرمانشاه سال 82

صفحات

 صفحه شروع 72 | صفحه پایان 73

چکیده

 مقدمه و هدف: فاصله بین آموزش و بالین از مقوله های مهم و چالش برانگیز در عرصه آموزش گروههای علوم پزشکی بوده و بیش از دو دهه است که مراکز پزشکی دنیا نگران بازده آموزش و میزان کارایی دانش آموختگان خود می باشند. بررسی آگاهی و عملکرد دانش آموختگان در محیط کار یکی از راههای سنجش و ارزشیابی برنامه های آموزشی است. نتایج چندین مطالعه در کشور ما نیز مبین وجود فاصله قابل تامل بین آموزش و بالین می باشد, اما یکی از جنبه هایی که تاکنون در این مطالعات لحاظ نگردیده بررسی میزان آشنایی دانش آموختگان با عرصه های واقعی ارایه خدمت (از نظر استاندارد های مقررات و قوانین بخش, بهداشت, تاسیسات, تجهیزات, فضای فیزیکی و ...) می باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان آگاهی دانش آموختگان رشته مامایی از استاندارد های بخش زایمان انجام شد. نتایج این مطالعه در بازنگری مطالب درسی دوران دانشجویی و نیز برنامه ریزی دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشکده ها و بیمارستانها قابل بهره برداری می باشد.روش اجرا: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای با 32 سوال باز در زمینه استانداردهای بهداشت, فضای فیزیکی, تاسیسات, تجهیزات و اطلاعات عمومی در مورد بیمارستان و مقررات بخش زایمان می باشد که پایایی و روایی آن تایید گردید. تعداد نمونه ها 81 نفر بود که با روش تصادفی از پرسنل مامایی شاغل در بیمارستانهای استان کرمانشاه (دانشگاهی, دولتی, غیردانشگاهی و خصوصی) انتخاب شدند.نتایج: سن اکثریت نمونه ها ( 45درصد) کمتر از 31 سال و 60 درصد (اکثریت) مجرد بودند. اکثریت (31 درصد) سابقه خدمتی 5-10 سال داشته و 22 درصد (اکثریت) بین 5-10 سال از اتمام تحصیلاتشان می گذشت. تنها 14 درصد نمونه ها در مورد مقررات بهداشتی, 12 درصد در مورد استانداردهای فضا و تجهیزات, 28 درصد در مورد مقررات بخش زایمان و 25 درصد در مورد بیمارستان اطلاعات صحیح و کامل داشتند. و در مجموع 20 درصد نمونه ها از استانداردهای بخش زایمان در حد خوب, 42 درصد در حد متوسط و 38 درصد در حد ضعیف اطلاعات داشتند.بحث: با توجه به اینکه نیروی انسانی پایه و اساس سیستم بهداشتی درمانی را تشکیل می دهد, و از سوی دیگر آشنایی با استانداردهای خدمات و محیطهای بالینی اولین قدم در راه ارایه خدمت کیفی می باشد, لذا ضروری است در آموزش رشته های علوم پزشکی آشنایی با ساختار بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی در قالب دروسی از جمله مدیریت بیمارستانی مورد توجه بیشتر سیاستگزاران آموزشی قرار گیرد که بطور قطع این امر اولین گام در راه کاهش فاصله آموزش و بالین می باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.