Start: 2/5/2023 12:46:29 AMEnd: 2/5/2023 12:46:30 AM >> 622

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

757

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی جو حاکم بر محیط آموزشی دانشکده های پرستاری چیست؟ دانشجو محور یا معلم محور؟

نویسندگان

عبدیزدان زهرا

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 64

چکیده

 مقدمه و هدف: علیرغم نقش حیاتی معمل در ایجاد یک محیط آموزشی مناسب برای ایجاد تفکر انتقادی, تحقیقات انجام شده در زمینه نحوه تاثیر سبک آموزشی بر ایجاد محیط یادگیری مناسب برای تفکر انتقادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه توصیف سبک آموزشی حاکم بر دانشکده های پرستاری اعم از معلم محور یا دانشجو محور است.مروری بر مطالعات: امروزه در پرستاری تحولی از انجام به طرف تفکر بعد از انجام ایجاد شده است. در بررسی استراتژی های آموزشی به کار رفته؛ به نظر می رسد آموزش به روش دانشجو محور بتواند منجر به افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان؛ تسریع در امر یادگیری؛ ایجاد مهارتهای حل مساله و تداوم یادگیری و تفکر انتقادی گردد. نویسندگان متعددی به این موضوع اشاره می کنند که در اکثریت دانشکده ها از سیستم آموزشی معلم محور استفاده می شود. و اغلب اعضای آموزشی در مقابل تغییر در نحوه آموزش مقاومت می کنند. در مطالعه ای که جهت مقایسه دو روش آموزشی دانشجو محور و معلم محور انجام شد نتایج نشان داد در روش دانشجو محور میزان رضایت دانشجویان به طور معنی دار بیشتر بود؛ میزان اعتماد به نفس دانشجویان نیز بیشتر بود ولی این تفاوت معنی دار نبود. در مطالعه ای که در چین جهت بررسی روشهای آموزشی پرستاری این کشور انجام شد مشخص گردید گرچه آموزش پرستاری در این کشور در حال تحول به سمت روشهای جدیدتر است ولی هنوز در اکثر موارد آموزش های سنتی رایج است و روش دانشجو محور کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه ای که جهت بررسی جو آموزشی حاکم بر دانشکده های پرستاری در آمریکای شمالی با استفاده از مقیاس اصول یادگیری بزرگسالان بر روی 187 نفر از معلمین انجام شد نتایج نشان داد که شرکت کنندگان بیشتر معلم محور بودند تا دانشجو محور, نظریات مکتوب آن ها از روشهای معلم محوری حمایت میکرد. با اینحال شواهد دال بر استفاده این دانشکده ها از سبک های آموزشی دانشجو محوری نشانگر این است که شرکت کنندگان در مطالعه نیاز به وجود یک محیط آموزشی دانشجو محور را حس می کنند ولی در به کارگیری آن دچار مشکل هستند. اکثریت پاسخ دهندگان از موانع ایجاد محیط آموزشی دانشجو محوری نظیر تعداد زیاد دانشجو ... آگاهی داشتند ولی خود را در رفع آن ها ناتوان می دانستند.بحث و نتیجه گیری: برای کمک به حرکت دانشکده ها به سوی یک محیط دانشجو محور توصیه می شود. اعضای دانشکده می توانند برای بهبود جو آموزشی از مداخلات رسمی و غیررسمی استفاده نمایید. اعضای تازه کار با اعضای با سابقه دانشکده همکاری نزدیک داشته باشند چون برای وارد کردن فعال دانشجویان در فرایند یادگیری ممکن است به کمک نیاز داشته باشند. بحث و تبادل نظر بین اعضای دانشکده و مسوولین آنها برای رفع موانع رسیدن به محیط آموزشی دانشجو محور از ضروریات است, هر چند که این امر یک روند کند و تدریجی دارد. علاوه بر این مشارکت دانشکده های مختلف در امر متدهای آموزشی موثر هم به فرم رسمی و هم غیررسمی مفید است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.