مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

306

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماری روانی قبل و بعد از آموزش بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 58 | صفحه پایان 58

چکیده

 مقدمه: در طول تاریخ همواره نگرشهای گوناگون نسبت به بیماری روانی یکی از عناصر اساسی در تعیین جایگاه بیمار و بیماری روانی در هر جامعه بوده و بخش عمده ای از سرنوشت بیمار را در آن جامعه رقم زده است. اگر چه پیشرفتهای متعدد در فهم علمی رفتار نابهنجار, بسیاری از عقاید نادرست و منفی راجع به بیماریهای روانی را از میان برداشته ولی بعضی مفاهیم رایج غلط همچنان باقی مانده است. با توجه به اینکه نگرش افراد جامعه بر اثر آموزش دستخوش تغییر می گردد و در جریان این دگرگونی نگرشهای تازه ای شکل می گیرد, لذا با عنایت به اهمیت تاثیر نحوه نگرش دانشجویان در سیر درمان و بازتوانی بیماران روانی, اهداف مطالعه حاضر شناخت نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماری روانی قبل و بعد از آموزش بالینی در بخشهای روانپزشکی بوده است.روش اجرا: پژوهش حاضر نوعی مطالعه نیمه تجربی و دو مرحله ای بود. روش نمونه گیری سرشماری بوده, بدین صورت که تمامی دانشجویان پرستاری که در بخشهای روانپزشکی بیمارستان های نور, الزهرا و فارابی در زمان اجرای پژوهش (1381) کارآموزی داشته و واجد شرایط ورود به مطالعه بوده اند بعنوان نمونه انتخاب شده اند(n=52) , ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به بیماری روانی  (ATP) بوده که اعتبار و روایی آن در مطالعات متعدد تایید گردیده است. تجربه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری تی و ویلکاکسون توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است.نتایج: یافته ها مبین آن است که نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماری روانی بعد از آموزش بالینی به شیوه مستقیم (Direct Teaching) در بخش روانپزشکی در مقایسه با قبل از آن از تفاوت معنی دار آماری برخوردار بوده است (P=0.016), تغییر نگرشهای منفی نظیر ابتلای برخی از افراد به بیماری روانی به علت جن زدگی, قبل و بعد از آموزش با تفاوت معنی دار آماری (P<0.05) همراه بوده, همچنین تفاوت معنی دار آماری نگرش هایی نظیر ابتلای افراد به بیماری روانی بر اثر مصرف مواد مخدر و عوامل اثری قبل و بعد از آموزش از یافته های حایز اهمیت این مطالعه بوده است.بحث: بطور کلی نگرش مردم یک جامعه نسبت به مسایل اجتماعی به منزله زیر بنای مقاصد رفتاری آنها در مقابل آن مسایل می باشد.       Araya و همکاران عواملی نظیر تجارب قبلی و کارآموزی روانپزشکی را در تغییر نگرش دانشجویان نسبت به بیماریهای روانی سهیم دانسته اندCallaghan و همکاران نیز درمطالعه ای بر روی دانشجویان پرستاری هنک کنگ تجربه ارتباط و تماس با بیمار روانی را بعنوان عاملی در جهت مثبت شدن نگرش دانشجویان به بیماری روانی دانسته اند. لذا همان گونه که نگرش مثبت دانشجویان به بیماری روانی در تسریع بهبودی بیماران موثر می باشد, نگرش منفی آنها نیز می تواند آسیبهای جبران ناپذیری در ابعاد فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی به بیماران, خانواده ها و جامعه وارد سازد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.