مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

274

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی اپیدمیولوژیک و عفونتهای همراه در افراد +HIV و مبتلا به ایدز تحت پوشش مرکز مشاوره بیماری های رفتاری (کلینیک مثلثی) شیراز در 1384-1383

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 30

کلیدواژه

عفونت همراه +HIVQ3

چکیده

 مقدمه و هدف: عامل ایدز ویروس HIV از دسته رتروویروسهاست. شایعترین راه گسترش این ویروس در دنیا آمیزشی است, در ایران شایعترین راه انتقال استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی است. اما راه انتقال آمیزشی نیز روبه افزایش است. عفونتهایی همچون هپاتیت C و B و سل به طور همراه با HIV/AIDS بیش از سایر گروههای جامعه دیده می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان رفتارهای پرخطر و عفونت های همراه در افرادHIV+  و مبتلا به ایدز تحت پوشش مرکز می باشد.روش کار: نوع مطالعه توصیفی تحلیلی است و با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده های افراد HIV+ تحت پوشش مرکز در 1384-1383 می باشد. اطلاعات را ارزیابی و در هر دسته خلاصه کرده و به صورت جداول و نمودار نمایش داده و با آنالیز آنها نتایج ارایه گردید.یافته ها: افراد HIV+ تحت پوشش مرکز 304 (%88.5 مرد و %11.5 زن) بودند. بیشترین درصد در راه انتقال عبارت است از: %40.8 تزریق مشترک %16.4 آمیزشی, %32.6 تزریق همراه با آمیزشی, %1.6 دریافت خون, %7.9 سایر موارد و %7 نامشخص, هیچ مورد مادر به فرزند نداشتیم. منظور از سایر موارد خالکوبی, تیغ مشترک و چاقو خوردن می باشد. عفونت های همراه عبارت است از: %78 هپاتیت C,%9  تحت درمان پروفیلاکسی سل, %4 دارای عفونت فعال سل, %7 هپاتیت B و %3 افراد نیز هپاتیت C همراه با سل داشتند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیشترین درصد انتقال از طریق تزریق مشترک و سپس آمیزشی می باشد لازم است جهت پیشگیری از اپیدمی ایدز و عدم انتقال به جامعه, در افراد دارای رفتارهای پرخطر اقدامات کاهش آسیب شامل درمان نگهدارنده متادون, توزیع سرنگ و کاندوم همراه با آموزش و مشاوره در سطح گسترده ارایه گردد. همچنین به علت درصد بالای همراهی عفونت های HCV و TB با HIV/AIDS اهمیت برنامه ریزی پیشگیری و کنترل ایدز در گروههای در معرض خطر را بیش از پیش نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID