مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی | سال:1382 | دوره:3 | شماره:(ویژه نامه 10) | صفحه شروع:25 | صفحه پایان:26

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

143

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خصوصیات استاد ایده آل از دیدگاه دانشجویان پرستاری

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 26

چکیده

 مقدمه و هدف: آموزش پزشکی بخشی از نظام آموزش عالی است که با حیات انسان ها سر و کار دارد لذا با توجه به جنبه های کمی و کیفی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هدف آن تربیت افراد کارآمد و شایسته است. استاد یک مهره مهم در آموزش دانشجو می باشد.روش اجرا: این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که با هدف تعیین خصوصیات ایده آل از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی ساری به عمل آمد. در این مطالعه 60 نفر از دانشجویان روزانه و شبانه که حداقل سابقه سه ترم تحصیل داشتند انتخاب شدند. سپس اطلاعات از طریق پرسشنامه کسب گردید, محاسبات آماری داده ها با استفاده از راهنمای برنامه نویسی SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه گیری بطور تصادفی بود.نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که 59.4 درصد از دانشجویان به رشته تحصیلی علاقه داشتند و همچنین 67.5 درصد آنها اعتقاد داشتند که یک استاد باید توانایی کنترل و اداره کلاس را داشته باشد. فقط 35.6 درصد آنها رعایت نظم و ترتیب را از سوی دانشجو بسیار مهم دانستند و 91.8 درصد بیان خوب استاد را مهم دانستند, 81 درصد آنها اعتقاد داشتند که یک استاد خوب باید در بیان مطالب درس تسلط داشته باشد, 67.5 درصد انتظار نحوه برخورد محترمانه از استاد داشتند, همچنین 70.2 درصد آنها استفاده از مثالهای روشن و واضح جهت ارائه بهتر مطالب را بسیار مهم دانستند.بحث: امید است نتایج به دست آمده راهگشای اساتید پرستاری در جهت تدریس موثر و مفید باشد تا از این راه بتوان پرستاران آینده را خوب تربیت نمود و گامی موثر در ارتقای سلامت جامعه برداشته شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID