video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

981

دانلود:

251

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه کارایی فرایندهای فنتون و ازن زنی با فنتوازن زنی در کاهش لجن مازاد

صفحات

 صفحه شروع 166 | صفحه پایان 176

چکیده

 سابقه و هدف: در فرایند لجن فعال مقدار زیادی لجن تولید می شود که مدیریت و دفع آن به دلایل زیست محیطی, اقتصادی, اجتماعی و حقوقی به یکی از بزرگ ترین چالش ها تبدیل شده است. به همین دلیل انتخاب روش مناسب کاهش لجن می تواند در حل این مشکل بسیار موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی سه فرآیند فنتون, ازن زنی و ترکیبی از فنتون و ازن زنی (فنتوازن زنی) بر کاهش لجن فعال مازاد است.مواد و روش ها: دراین مطالعه راندمان کاهش جامدات خشک و حجم لجن بر نمونه لجن فعال مازاد تصفیه خانه فاضلاب, توسط سه فرآیند فنتون, ازن زنی و فنتوازن زنی و تاثیر فاکتورهای pH, زمان واکنش و دوز ازن مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: با توجه به نتایج, حداکثر راندمان کاهش جامدات خشک و حجم لجن در فرآیند ازن زنی با غلظت 0.14 gO3gTSS-1 به ترتیب 79.32 و 87.67 درصد به دست آمد. هم چنین تاثیر زمان واکنش بر کاهش حجم لجن در هر سه فرآیند و افزایش دوز ازن از 0.07 تا 0.14 gO3gTSS-1 بر راندمان کاهش جامدات خشک و حجم لجن در فرآیند ازن زنی و فنتوازن زنی معنی دار گردید (p<0.05).استنتاج: کارایی فرآیند ازن زنی در کاهش لجن نسبت به دو فرآیند دیگر بالاتر بوده و ترکیب دو فرآیند فنتون و ازن زنی منجر به کاهش بیشتر لجن نمی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  میران زاده، محمدباقر، مظاهری تهرانی، اشرف، توکلی، زهرا، و گیلاسی، حمیدرضا. (1394). مقایسه کارایی فرایندهای فنتون و ازن زنی با فنتوازن زنی در کاهش لجن مازاد. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، 25(132)، 166-176. SID. https://sid.ir/paper/45286/fa

  Vancouver: کپی

  میران زاده محمدباقر، مظاهری تهرانی اشرف، توکلی زهرا، گیلاسی حمیدرضا. مقایسه کارایی فرایندهای فنتون و ازن زنی با فنتوازن زنی در کاهش لجن مازاد. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)[Internet]. 1394؛25(132):166-176. Available from: https://sid.ir/paper/45286/fa

  IEEE: کپی

  محمدباقر میران زاده، اشرف مظاهری تهرانی، زهرا توکلی، و حمیدرضا گیلاسی، “مقایسه کارایی فرایندهای فنتون و ازن زنی با فنتوازن زنی در کاهش لجن مازاد،” مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، vol. 25، no. 132، pp. 166–176، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/45286/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی