مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ویژگی های مدرسین بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان و مدرسین دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 23

چکیده

 مقدمه و هدف: اطمینان از کیفیت آموزش و حفظ و نگهداری آن یکی از وظایف اصلی دانشکده های پرستاری و مامایی است و بستگی دارد به اطمینان از کیفیت بخش های تشکیل دهنده آن, تدریس بالینی یکی از مهمترین بخش های فرایند آموزش پرستاری و مامایی است, زیرا قسمت اعظم یادگیری های حرفه ای در بالین تکمیل می گردد, بدین لحاظ اثربخشی تدریس بالینی سرفصل بسیاری از تحقیقات پرستاری و مامایی بوده است. از آنجا که در فرآیند آموزش «تدریس و یادگیری» دو بخش وابسته به هم هستند, گرچه تدریس فعالیت معلم است ولی نتیجه آن یادگیری است که معطوف به فراگیر یا دانشجو است لذا بررسی ویژگی همدرس اثربخش از دیدگاه خود تدریس کننده و نیز یاد گیرنده اهمیت بسیار دارد. این بررسی به منظور مقایسه دیدگاه (ادراک) مدرسین و دانشجویان پرستاری و مامایی از ویژگیهای مدرسین بالینی اثربخش انجام شده است.روش اجرا: به روش ترکیبی در دو مرحله و به صورت دو گروهی در دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان و بر روی کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی ترم سوم به بعد و مدرسین (در صورت تمایل خود ایشان) در سال 1381 انجام شده است. در مرحله اول با روش دلفی و با استفاده از مصاحبه با دانشجویان و مدرسین دیدگاهها در مورد ویژگی ها تعیین و سپس پرسشنامه ای با 56 سوال در پنج حیطه ویژگی های حرفه ای, شخصی, ارتباط, تدریس, ارزشیابی "با مقیاس لیکوت 1 تا 7 رتبه تدوین گردید. و در مرحله دوم با روش زمینه یابی با استفاده از پرسشنامه تدوین شده نظرات دانشجویان و مدرسین تعیین شد و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل صورت گرفت.نتایج: میانگین امتیازات ویژگی های مدرسین بالینی از نظر دانشجویان و مدرسین 6.16 با انحراف معیار 0.91 بوده است. میانگین امتیازات دانشجویان از ویژگی های مدرسین بالینی اثربخش 6.15 با انحراف معیار 0.96 و میانگین امتیازات مدرسین از این ویژگی ها 6.19 با انحراف معیار 0.48 بود که این تفاوت P=0.009 از لحاظ آماری معنی دار بود. مهمترین ویژگی از نظر دانشجویان و مدرسین مسؤولیت پذیری در مقابل اعمال خود بوده است.بحث: کلیه ویژگی های مطرح شده در پرسشنامه مورد تایید دانشجویان و مدرسین قرار گرفت بسیاری از این ویژگی ها در مطالعات سایر محققین از جمله «نهرینگ کریس چلینگ» و... نیز از جمله ویژگیهای مدرسین بالینی اثربخش بوده است, بعلاوه میانگین امتیازات از نظر مدرسین بیشتر از دانشجویان بود. توصیه می شود این ویژگیهای بیشتر مورد توجه مدرسین قرار گیرد, بعلاوه ارزشیابی مدرسین با استفاده از این ویژگیها صورت بگیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.