مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

51

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از برخی ابعاد بدن برای برآورد وزن زنده در گوسفند فراهانی با در نظر گرفتن اثر عوامل محیطی

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 39

چکیده

 وزن, اندازه دور سینه, ارتفاع جدوگاه و طول بدن در 3000 راس از گوسفندان نر و ماده فراهانی که در یکی از  گروه های سنی یک تا 5 ساله و در سی گله مورد بررسی قرار داشتند, اندازه گیری شد. اثر سن, جنس و گله بر روی وزن بدن معنی دار بود و اطلاعات برای این اثرات تصحیح شدند. در بررسی معادلات رگرسیونی همه معادلات برازش شده معنی دار بودند و برای انتخاب بهترین مدل از مقایسه ضرایب تعیین و میانگین مربعات خطای مدل ها استفاده شد. مدل شامل اندازه دور سینه, طول بدن و ارتفاع جدوگاه با ضریب تعیین معادل 0.99 و میانگین مربعات خطا برابر با 0.78 به عنوان بهترین مدل گویای اثرات ابعاد بدنی بر وزن انتخاب شد. بیشترین همبستگی فنوتیپی بین وزن با اندازه دور سینه به میزان 0.98 و بیشترین همبستگی فنوتیپی بین ابعاد بدن میان ارتفاع جدوگاه و طول بدن (0.99) و کمترین آن بین طول بدن با اندازه دور سینه (0.93) محاسبه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی