مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طلوع بهداشت | سال:1388 | دوره:8 | شماره:3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر) | صفحه شروع:30 | صفحه پایان:30

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

111

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع مصرف سیگار در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 30

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: مصرف سیگار به عنوان اولین علت قابل پیشگیری از مرگ و میر در دنیا می باشد. تعداد نخ مصرفی روزانه وسالهای مصرف بعنوان خطراساسی دربروز بیماریها و مرگ و میر وابسته به سیگار است. آسیبها و پیامدهای ناخوشایند و نوعا جبران ناپذیر ناشی ازمصرف سیگار بخصوص برای قشر تحصیل کرده بهداشتی حایز اهمیت می باشد. این مطالعه به همین منظورصورت گرفته است.روش کار: این مطالعه، مطالعه ای توصیفی مقطعی است که به صورت سرشماری بر روی 200 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهریزد بعمل آمد. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه بوده و اطلاعات حاصل از آن با استفاده از نرم افزارEPI6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: از تعداد کل نمونه ای که بررسی شد 7.31 درصد مرد و 3.68 درصد زن بودند و درگروههای سنی 56-30 ساله قرار داشتند و میزان سابقه کار آنها 30-1 سال گزارش شده است. بر اساس نتایج این مطالعه کل مردان درفاصله سنی 34-15 سال شروع به استعمال دخانیات کرده اند که 1.19 درصدآنها در سن 20-24 سالگی بوده اند که 5.2 درصد هم خیلی زیاد سیگار می کشند. در بین کارکنان زن فرد سیگاری مشاهده نشد. ازبین 200 نفرکل کارکنان 6.85 درصدعنوان کرده اند که هیچ کس درمنزلشان سیگاری نیست. از عوامل موثر در خصوص ترک سیگار 3.24 درصد انگیزه شخصی، 8.18 درصد به دلایل بهداشتی و توصیه پزشک، 9.5 درصد استرس کمتردرزندگی و 4 درصد هزینه مصرفی برای خریدسیگار را عامل مهم برای ترک کردن دانسته اند .نتیجه گیری: به نظر می رسد باید جهت پیشگیری از بیماریها و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه بر بهبود سطح زندگی و اصلاح نقاط ضعف و رفع عوامل خطر زا در سلامتی افراد تاکید گردد. بخصوص کارکنان مراکز بهداشتی درمانی که نقش مهمی در زندگی افراد مراجعه کننده به مرکز و همچنین زندگی خود دارند باید در این رابطه آموزش لازم را ببینند تا شیوه زندگی سالم را برگزیده و به دیگران هم آموزش دهند .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID