مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طلوع بهداشت | سال:1388 | دوره:8 | شماره:3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر) | صفحه شروع:18 | صفحه پایان:18

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

111

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل مرتبط با انجام فعالیت جنسی پرخطر بر اساس تئوری رفتار برنام ریزی شده در دانشجویان دانشگاه یزد در سال 1388

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 18

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 رفتارهای جنسی پرخطر می تواند منجر به پیامدهای منفی نظیر انتشار عفونتهای منتقله از راه جنسی و ابتلا به بیماریهای مقاربتی و... شود. در طی بررسی های انجام شده در آمریکا نشان داده شده است که 42 درصد از نوجوانان دارای رفتار جنسی پرخطر هستند.4.14 درصد از آنها بالغ بر چهار شریک جنسی را دارا می باشند. متاسفانه در کشورهای در حال توسعه فعالیت جنسی پر خطر نسبت به کشورهای پیشرفته رو به افزایش است. درایران نیز آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین با توجه به خطرات و پیامدهای منفی فعالیت جنسی پرخطر، درک مکانیسمهای زیر بنایی در جهت تصمیم گیری برای انجام فعالیت جنسی در جوانان امری ضروری می باشد.بنابراین بررسی عوامل مرتبط با انجام فعالیت جنسی پرخطر بر اساس یک چهار چوب نظری ضروریست.هدف مطالعه تعیین عوامل مرتبط با انجام فعالیت جنسی پرخطر بر اساس تئوری رفتار برنام ریزی شده می باشد.روش مطالعه: این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه پژوهش شامل تعداد 200 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد بود. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. از اعتبار محتوا، ثبات درونی و آزمون مجدد جهت اعتبار و پایایی ابزار استفاده شد. از آمارهای توصیفی و آزمون تحلیل مسیر به منظور بررسی نتایج استفاده شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که نگرش و هنجارهای ذهنی به عنوان پیشگویی کننده قوی تمایل به انجام رفتارهای پرخطر جنسی است و تمایل، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده به عنوان پیشگویی کننده قوی انجام رفتارهای پرخطر جنسی محسوب می شود.بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به تفاوت های فاحش اجتماعی و فرهنگی به نظر می رسد برای تدوین برنامه آموزش بهداشت جنسی توجه به جنبه های خاص فرهنگی و قوانین، هنجارها و ارزش های حاکم بر جامعه و خانواده هاضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID